• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
  İletileri Göster
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 81
91  Madencilik / Madencilik Terimleri / MADENCİLİK TERİMLERİ VE TEKNİK MADENCİLİK : Kasım 11, 2013, 10:32:27 ÖS
MADENCİLİK TERİMLERİ VE TEKNİK MADENCİLİK

ABATAJ, 1) Tabii konumundaki madenin, kazma, martopikör, —> dinamit, vb. araçlarla yerinden sökülmesi ve taşımaya hazır hale getirilmesi. 2) —> Kazı.

ABİSAL FASİYES, 1) Derinliği 900 m’den fazla olan deniz diplerindeki çökeller. 2) Derin deniz fasiyesi. —> Fasiyes.

ABSORPSİYON, 1) Absorb etme, emme yani su veya diğer sıvıların, katı malzemenin göze-neklerinin içine girmesi. Yüksek absorpsiyon kapasitesi, malzemenin büyük yüzey alanı, toplam gözenek hacmi ile yeterli gözenek büyüklüğü ve dağılımına sahip olmalarına bağlıdır. Bentonit, fuller toprağı sepiyolit ve atapulgit bu özelliklere büyük ölçüde sahip olduğu için absorbant malzeme olarak kullanı-lırlar. 2) Gaz, ışık, ısı ve ışınların bir maddeden geçerken kısmen veya tamamen çözülmesi ve emilmesi. 3) Kömürün bünyesinde gazların çözünmüş halde ve bir tür molekülsel sızma şeklinde bulunması durumu. 4) Soğurma 5) Az hareketli nötronların ince bor ve kadmiyum tabakaları tarafından yutulması.

ABSORPLAYICI, 1) Elektrikte, yüksek gerilime karşı koruyucu olan araç. 2) Gökbilimde, ışığı emerek azaltma özelliğini gösteren ortam. 3) Tarımda. tahılları içine çekerek aktaran aygıt. 4) Rafinerilerde, petrol gazlarının süzülmesinde kullanılan arıtma tertibatı.

AC ( AMONYUM KLORÜR) YÖNTEMİ, Sentetik soda külü üretim yöntemlerinden biri. DUAL’da denilen ve Japonlar tarafından geliştirilen AC yöntemi, solvay yönteminin değişik bir şeklidir. Bu yöntemle tuzdaki sodyum içeriğinin hepsi soda külüne dönüştürülür. Bu oran Solvay yönteminde % 70 dir. Yan ürün olarak çıkan —> Amonyum klorür ( NH4 CL) yani nışadır en çok kuru pillerde elektrolit olarak, galvanizleme ve kalaylamada, ayrıca metal yüzeylerdeki oksit katmanını gidererek metalin lehim tutmasını kolaylaştırmak amacıyla lehimcilikte de yaygın olarak kullanılır. —> Solvay yöntemi.

AÇI İSTASYONU, 1) Konveyör veya havai hattın yön değiştirme yerindeki düzen. 2) Zaviye.

AÇIK ALEV, 1) Ortamdaki grizuyu tutuşturabilen veya patlatabilen, yeterince kapatılmamış ve korunmamış alev.

AÇIK AYAK İŞLETME METODU, 1) Belli bir plan düşünülmeden, tahkimat yapılmadan arasıra çatal direk vurmak veya topuklar bırakmak suretiyle cevher yatağının gelişmesine göre gayri muntazam bacalar (galeri ve kılavuzlar) sürmek veya muntazam bacalar sürüp topuklar bırakmak ve maden yatağının kalınlığına göre açık işletmelerde olduğu gibi basamaklar yapmak suretiyle cevher ve yan taşı sağlam olan metalik cevher yataklarına uygulanan yeraltı (üretim) işletme metotları. Köstebek, Basit mağara, Sistemsiz topuklu, Sistematik topuklu, Başaşağı, Yeraltı huni (glori hol), Başyukarı, Oda ve topuk, Tali (ara) katlı açık ayak işletme metodu diye sınıflandırılabilir. 2) Tahkimatsız ayak işletme metodu.

AÇIK İŞLETME, 1) Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kitlesini istihsal edebilecek bir duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme sistemi. 2) Açık ocak. 3) Normal açık işletme. —> Yerüstü madenciliği.

AÇIK İŞLETME METODU, Yeryüzüne mostra vermiş veya nisbeten ince bir örtü tabakası ile kaplı bulunan madenin en az zayiatla, emniyetli ve yeraltı işletme metoduna nazaran daha ekonomik olarak çıkarılması için uygulanan sistem. Genel olarak açık işletme metodları; normal açık işletme, —> Plaser işletmesi (kuru veya sulu) ve kapalı işletme ile irtibatlı olan —> Müşterek işletme metodları şeklinde ayrılabilir. Maden yatağı damar şeklinde ise bu yatağın yeryüzüne yakın kısımları, yatay tabaka halinde veya büyük kitle halinde ise dekapaj/maden oranı müsait olduğu takdirde maden yatağının tamamı bu sistem uygulanarak işletilebilir. Açık işletme metodu, uygulamada esas örtü tabakasının kaldırılma-sından sonra madenin kazılıp yüklenmesi ve taşınmasıdır. Açık işletme metodu örtü tabakası ve maden yatağı basamak şeklinde yatay dilim-lere bölünerek ve örtü tabakasının yapısına göre patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan gevşetme ve kazı yapmak; kazı, yükleme, taşıma ve dökme aracı olarak da ekskavatör-kamyon-dökücü, ekskavatör-demiryolu-dökücü, ekskava-tör-bant-dökücü vb. araçlar kullanılmak suretiyle uygulanır. —> Gezer aktarıcı, Döner kepçeli ekskavatör.

AÇIK OCAK, —> Açık işletme.

AÇIK POLİGON, —> Poligon.

AÇIK POZİSYON, Maden ticaretinde kullanılan ve ilerdeki bir pazar durumuna karşı, kesin bağlantı yapılmamış ( tamamı satılmamış) durum. Bazı ABD takas odalarında kesin satışlar önemli olup, günlük olarak yayınlanır ve istatistiklere girer.

AÇILIM YARMASI, 1) Bir açık işletmede, sıfır kotunun aşağısındaki bir basamağı açmak için yapılan ilk giriş ağzı. 2) İlk çukur.

AÇILI DİSKORDANS, —> Aykırı tabakalaşma.

ADAM AY, Belli bir işin projelendirilmesi sırasında personel ihtiyacının, ihtiyaç süresinin de belirtilerek ifadesi.


ADAM YOLU, Bir galeride insanların emniyetle yürümesini sağlayabilmek için bırakılan ve asgari 60 cm. genişlikte olan galeri kısmı veya yol.

ADESE, 1) Kenar zonları ince, ortasına doğru kalınlaşan mercek şeklindeki maden yatağı 2) Mercek.

ADİ BERİL, —> Beril.

ADİ MERMERLER,—> Mermer cinsleri.

ADNAN GÖKSEL YÖNTEMİ, Toz halindeki demir cevherinin sinterleme yerine, buharla sertleştirilerek izabe edilebilir hale getirilmesi. Bu yöntemde demir tozuna % 7-8 oranında kireç karıştırılarak harç yapılır, döner bir teknede granüle edilir ve daha sonra arabalara yüklenir ve içerisine 170-180°C sıcaklıkta 12 at civarında basınçlı doymuş buhar verilen kazana sürülür. Kazanda 7-8 saat tutulduktan sonra buharla sertleştirilmiş granüle malzeme yüksek fırına şarj edilerek pik demir elde edilir. Bu işlem sırasında malzeme sertleşirken metalize olduğundan kupol ocağına da şarj edilmek suretiyle pik demir elde edilebilmektedir.

ADSORPSİYON, Gaz moleküllerinin veya erimiş maddelerin bir katı kütlenin yüzeyine (çekilmesi) yapışması. Relatif olarak gazların veya solüsyonların kontakt yüzeyinde konsantrasyonu. Kegel’e göre kömür katmanlarının yüzeylerinde gaz adsorpsiyonunu kömür içindeki kılcal boşluklar sağlar. Bu görüşe göre, kömür oluşumunda ortaya çıkan metan gazı moleküler kuvvetler vasıtasıyla kılcal boşluklarda saklanır.

ADYABATİK KOMPRESYON ISISI, (SIKIŞMA ISISI), “ Poisson” Kanununa göre taze havanın girdiği yerde uğradığı basınç artışından doğan ısı olup ortalama olarak her 100 metrede hava sıcaklığının 1°C artması. Havanın bu sıkışma veya fazla basıncından ileri gelen hava ısısının yükselişi, havanın tekrar yukarı katlara çıkması ile azalır. Adyabatik kompresyon ısısı derin maden ocaklarında, ocağa gönderilen havanın ısınmasına neden olur. —> Ocak iklimi, Jeotermal Gradyen.

AERAJ, —> Havalandırma.

AEROB, 1) Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara gereksinim duyan organizma. Serbest oksijen olmadan da yaşayabilenlere “Anaerob” ya da “Havasız yaşar” denir. 2) Havayla yaşar,

AERODİNAMİK, Bir cisimle bu cismin içinde hareket ettiği hava veya gaz arasındaki veya bir boru içinde hareket eden hava veya gazla, boru cidarı arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Gaz şeklindeki ortamın basıncı kısa zamanda değişmiyorsa bu durumda sıvılar için geçerli olan hidrodinamik hareket kanunları bu şekildeki gaz ortamları için de geçerlidir. Gaz ortamı basıncı önemli değişiklikler gösteren gaz hareketleriyle ilgilenen aerodinamik dalına “Gaz Dinamiği” denir. Gaz kütlelerinin denge kanunlarıyla ilgilenen fizik dalına da “ Aerostatik” denir. Madencilikte havalandırma, aerodinamik, gaz dinamiği ve aerostatik fizik kanunlarının uygulanması, işlemlerin temelini oluşturur. Ocak havaladırmasının daha az enerji harcanarak yapılmasında; seçilen galeri kesitlerinin, tahkimatın, vantilatör kanatlarının, ocak kapılarının ve kullanılan taşıma araçlarının aerodinamik bakımından ( hava hareketine karşı az bir direnç verecek şekilde) şekillendirmeleri, büyük önem taşır.

AEROSİKLON, Santrifüj toz ayırıcı, —> Siklon.

AEROSOL, Gaz halindeki bir ortamda, genellikle de havada, çok küçük parçalara bölünüp düzgün biçimde dağılmış olan sıvı ya da katı parçacıkların oluşturduğu sistem. Gerçek aerosol parçacıklarının çapı mikronun birkaç binde biri ile yaklaşık bir mikron arasında değişir. Süspansiyon durumundaki daha küçük parçacıklar söz konusu olduğunda, sistem aerosol olmaktan çıkıp gerçek bir çözelti niteliği kazanır.

AEROSTATİK, —> Aerodinamik.

AFLÖRMAN, —> Mostra.

AGLOMERA, 1) Volkan bombaları ve lapillerin (küçük taneciklerin) gelişi güzel bir şekilde çimentolanması ile meydana gelen kayaç. 2) Şekilsiz, yuvarlaklaşmamış ve birbirlerine sıcaklık sebebiyle kaynamış iri parçalardan oluşan volkanik tüf.

AGLOMERASYON, Küçük tanelerin bir arada kompakt hale getirilmesi işlemi.

AGREGA, 1) Çimentoyla harç yapmak için kullanılan kum, çakıl, mıcır, kırılmış taşlar, v.b. maddelerden oluşan karışım. Agrega ; beton agregaları ve hafif agregalar olarak iki gruba ayrılmıştır. Kum, çakıl ve mıcırdan oluşan beton agregaları, TS 706 ve 707 ile belirlenmiş olup ; ince agrega, iri agrega ve tüvenan agrega olarak ayrılırlar. Hafif beton agregalar imalinde kullanılan hafif agregalar ise ;

a- Doğal hafif agregalar (Pomza, tüf, tüfit, diyatomit, zeolit, asbest ———> puzalonik topraklar)

b- Yapay hafif agregalar ( Perlit, genleşen kil, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, vermikülit, cam elyafı, kömür cürufu, zeolit) olarak alt gruplara ayrılır. 2) Beton ya da harç yapmak üzere çimento, katran, kireç, alçıtaşı ya da başka bir yapıştırıcı madde ile karıştırılan malzeme. Agrega, inşaat malzemesinin hacmini, yıpranma veya aşınmaya karşı direncini artırır. En çok kullanılan agregalar arasında kum, öğütülmüş veya kırılmış taş, çakıl (yuvarlak), kırma mucur, cüruf, yakılmış şist ve yakılmış kil sayılabilir. İnce agregalar genellikle kum, öğütülmüş taş veya öğütülmüş mucurdan, kaba agregalar ise çakıl (yuvarlak), kırılmış taş parçaları, mucur veya başka kaba malzemeden oluşur. İnce agrega, ince beton plakların ve başka narin yapı öğelerinin yapımında veya düzgün bir yüzey elde etmek istendiğinde, kaba agrega ise daha kitlesel öğelerin yapımında kullanılır. 3) Başlangıçta birbirinden ayrı çok sayıda parçacığın birbirleri ile karışıp kaynaşması sonucu oluşan kütle.

AGRICOLA, Georgius, 1494-1555 seneleri arasında yaşamış ve mineraloji ilminin kurucusu ( yıl 1546) sayılan Alman bilim adamı. Gözleme dayanan doğa bilimlerinin de kurucularındandır. De Re Metallica ( Metaller üzerine) adlı yapıtının temel konusu madencilik ve ergitme teknikleridir. Mineraloji alanında ilk ders kitabı sayılan De Natura Fossilium da minerâllerin fiziksel özelliklerine dayalı ilk bilimsel sınıflandırmayı yapmış; Agricola bu eserinde bir çok yeni minerâli, oluşmalarını ve birbirleriyle bağlantılarını tanımlamıştır. Bu eser, Agricola’ya mineralojinin babası unvanını kazandırmıştır.

Saksonya’nın madencilik bölgesindeki yasaları ve toplumsal gelenekleri inceleyen Agricola, İtalyada yapmış olduğu tıp tahsili ile ilgili olarak madencilerin meslek hastalıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir.

De ortu et causis subterraneorum ( Yeraltı oluşumlarının yeri ve nedenleri) adlı yapıtındsåmaden damarlarının oluşumunu incelemiş ve oluşumları sulu çözeltinin çökelmesine, bağlamıştır.


Agricola’nın Erasmus, Melanchthon ve Göthe gibi meşhur çağdaşları arasında saygın bir yeri olmuştur.

AĞAÇ, Madenlerde tahkimat, kaplama ve birçok yardımcı işlerde kullanılan tabii malzeme. Akasya, beyaz salkım (yalancı akasya), meşe, kayın, karacam, çam, kızılçam, köknar, akköknar ve kızılağaç cinsleri dayanma süreleri, madencilik imalatının önem derecesi, maruz kalacağı basınç miktarı, çürüme, vb. durumlar kaale alınarak bir ağaç diğerine tercih edilir. En iyi direk akasya ağacından yapılır, fakat pahalıdır. Akasya; çekme, basınç ve bükülmeye karşı mukavimdir. Akasyayı meşe takip eder. Madencilikte kayın, karaçam, çam, kızılçam, köknar, akköknar ve kızılağaç sırasıyla tercih edilirler. Kayın yavaş gelişen, kızılağaç hızlı gelişen ağaç türleridir. Gevrek ve kırılgan olan kızılağaç çabuk da çürüdüğü için madencilikte az kullanılır. Ağaç taze veya kuru oluşuna göre 490 ila 1000 kg/m3 yoğunluğunda; 140 ila 540 kg/cm2 basınç mukavemetinde; 190 ila 980 kg/cm2 bükülme mukavemetindedir. 2) —> Ahşap.

AĞAÇ DİREK, Maden ocaklarında kullanılan, henüz maden ocağındaki kullanım için hazırlanmamış ahşap tahkimat mâlzemesi.—> Ağaç, Ahşap.


AĞAÇ KASA, İlerletimli uzun ayakta, taban yollarına paralel olarak tavanı tutmak ve taban yolu tahkimatına destek olması amacıyla eski ağaçların (kullanılmış maden direklerinin) —> domuzdamı şeklinde düzenlenerek içinin taşla doldurulmuş hali. Ağaç kasalar, (kurulu şekilde) ayak arkasında bırakılır. Gerekli dayanımı sağlamak amacıyla dört tarafı ağaç direklerle takviye edilir. —> Şekil.


AĞAÇ TAHKİMAT, 1) Ahşap birimlerle kurulan tahkimat düzenini tümü. 2) Ağaç bağ.

AĞAÇ TAHKİMATLI AYAK İŞLETME METODU, Arazinin bozuk, cevherin sağlam olmadığı taban ve tavanın tutulması icap eden —> Açık-, Rambleli- ve Anbarlı ayak işletme metodlarının uygulanmasına imkan olmayan maden yataklarında, direk fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok zengin damarlarda ve diğer işletme metotlarına yardımcı olarak topukların çalınmasında yani topuklarda bırakılan madenin üretime alınmasında uygulanan tahkimatlı yeraltı (üretim) işletme metodu. Ağaç tahkimatlı ayak işletme metodu basit-, küp-, çapraz çevrçeve- ve eğik kilit tahkimatlı işletme metodu diye sınıflandırılabilir.

AĞAÇ TAHNİDİ, Maden ocaklarında kullanılan ahşah malzemenin, çabuk çürümesini önlemek ve böylece ömrünü uzatmak için koruyucu tuz eriyiği, kreozot, vb. maddelerle özel bir şekilde emprenye edilmesi.

AĞAÇ VİDASI, Ağaç malzemeyi bağlamak için kullanılan konik gövdeli, havşe başlı, uzun hatveli (büyük adımlı), sivri uçlu özel vida.

AĞDALILIK, Akmazlık ya da viskozluk olarak da bilinir. Sıvı ya da gaz halindeki bir akışkanın biçim değişikliğine, başka bir tanımla, bir bölümünün hemen yanındaki bir bölüme göre yer değiştirmesine karşı gösterdiği direnç.

Ağdalılık, akışa ya da biçim değişikliğine karşı koymama özelliği demek olan akışkanlığın tersidir. —> Viskozite.

AĞIR ANFO, Dökme ANFO ve bir patlayıcı emülsiyonunun uygun bir oranda karıştırılmasından elde edilen patlayıcı. Ağır ANFO’nun normal ANFO’ya üstünlükleri; suya karşı daha yüksek direnç, yoğunluk ve enerjide artış, daha yüksek randıman ve toplam patlatma maliyetindeki düşüştür. Ağır anfo ayrıca dökme veya pnömatik doldurmaya müsaade eder. Bu patlayıcıların enerjileri emülsiyonlardaki gibi ölçülür. Ara enerji değeri ANFO ve emülsiyonlarınkiler arasında yer alır. 1,15 gr/cm3 yoğunluğundaki tipik bir %30 emülsiyon ve %70 ANFO karışımının NHG —> (Patlayıcı nisbi hacim gücü) si 125’e eşittir.

AĞIR ÇAMUR, Sondajlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bentonitli çamura ince öğütülmüş barit ilave edilmek suretiyle elde edilen devridaim çamuru. Bu çamur basınçlı formasyonlarda kuyudan vuku bulacak erupsiyonları (fışkırma) ve göçükleri önlemek için kullanılır.

AĞIRLIKLI ORTALAMA, İşletmecilikle ilgili planlamada, fizibilite ( işletilebilirlik) hesaplamala-rında dikkate almak üzere; yapılan ölçüm, tenör veya ısıl değer gibi bulguları etkileyen yan faktörleri de dikkate alarak, bu bulguların farklı katsayılarla çarpımı sonunda elde edilen değerlerin ortalaması. Örneğin damar kalınlığı 1 m olan bir kesimdeki tenör ile damar kalınlığı 20 cm fakat farklı tenördeki bir kesimin müştereken değerlendirilmesinde ağırlıklı ortalamayı dikkate almak gerekir. Bir bakır yatağından 6 numune alınmışsa, farklı damar kalınlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesap yapılır:

Numune Damar Analiz sonuçları

no kalınlığı cm % Cu % Cu. cm

1 110 5,5 605

2 85 3,2 272

3 60 2,8 168

4 90 4,8 432

5 95 5,1 484

6 160 3,6 576

600 25,0 2537

Burada aritmetik ortalama 25:6=%4,16 iken; 1 m’lik bir damarın ağırlıklı ortalaması 2537:600=%4,23 Cu olarak bulunur. Ancak işletmecilikte uygulama kabiliyetini de düşünmek gerekir. Örneğin 3 üncü numunenin alındığı yerde 60 cm lik bir ayna teşkil edilmesi zorunluğu tenör değerini düşürecektir ve bunun da % 1,9 Cu olacağı kabul edilirse, fiili durumda tenörün takriben %4 olabileceği hesaplanabilir.

AĞIRLIK SAATİ, Sondaj kulelerinde bulunan ve kuyu dibinde çalışan matkabın üzerine verilen baskıyı doğrudan gösteren ölçü aleti.

AĞIRLIK TİJİ, Normal tijlerden daha kalın ve etli olan; takım dizisinde matkabın veya karotiyerin üzerinde bulunup matkabın üzerine baskı uygulayarak, formasyonun iyi kesilmesini sağlayan ve ayrıca takım dizisinde denge sağlayarak tehlikeli bükülmeleri ve sapmaları önleyen tij.

AĞIR MAYİ, Sanayide ve laboratuvarda cevher veya kömürdeki yabancı maddeleri, yoğunluk farkından istifade ederek ayırmada kullanılan, yoğunluğu sudan büyük homojen bir sıvı veya çözelti. Genel olarak sanayide ağır mayi elde etmek için çok ince toz haline getirilmiş manyetit, barit, şist, ferrosilisyum, çinko klorür vb. maddeler kullanılır.

AĞIR MAYİ İLE AYIRMA, Cevher ve kömür hazırlamada çok yaygın olarak uygu-lanan, minerallerin farklı özgül ağırlıklarından yararlanan, basit ve yüksek randımanlı bir zenginleştirme yöntemi. Bu yönteme ağır ortam ayırması da denir. Ağır ortam ayırmasında içinde belirli yoğunlukta akışkan bulunan bir banyoya konan mineral tanelerinden, akışkan yoğunluğuna göre, daha ağır olanlar batar ve daha hafif olanlar yüzer, böylece batan ve yüzen olmak üzere iki ürün alınarak ayrışma sağlanır. Kömür zenginleş-tirmede genellikle temiz kömürü ayırmak için yoğunluğu 1,3-1,4, şistle miksti ayırmak için de yoğunluğu 1,8-1,9 olan ağır mayi kullanılır. Hidrolik ayırma yöntemi kullanılan lavvarlarda kömür kurtarma randımanı %97,5, ağır mayi ile ayırma yöntemi kullanılarak ayırma yapan lavvarlarda ise kömür kurtarma randımanı %99,5 ve daha yüksek oranlarda olur. Ağır mayi ile ayırmada ayırma yoğunluğunun 1,9’un üstünde olması durumunda viskozitenin artması nedeni ile ayırmanın kontrolü ve ağır ortamı elde etmek için kullanılan maddenin geri kazanılması zorlaşır. Ağır ortam ayırıcıları genel olarak statik ve santrifüjlü (dinamik) ağır ortam ayırıcıları olmak üzere iki gruba ayrılabilir. —>Ağır mayi, Ağır ortam ayırıcıları, Santrifüjlü ayırıcılar, Kömür yıkama yöntemleri.

AĞIR ORTAM AYIRMASI, —> Ağır mayi ile ayırma.

AĞIR ORTAM SİKLONU, DSM (Dense media) Siklonları.—> Hata faktörü (Ep değeri.)

AĞIR SODA KÜLÜ, Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişen—>Soda külü. Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidratas-yonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz içeren serbest akışlı bir maddedir ve daha pahalı olmasına rağmen, genel olarak toz oranının dezavantaj olarak kabul edildiği cam ve demir-çelik endüstrisinde kuru olarak kullanılır.

AĞIR VE ORTA PROFİLLER,—> Uzun hadde ürünleri.

AĞIZ, 1) Baca, kuyu vb. madencilik imalatının başlangıç kısmı. 2) Giriş.

AHIRCI, —> Seyis.

AHŞAP, 1) —> Kereste. 2) Ağaç malzeme.

AIRDOX, —> Basınçlı hava ile patlama.

AİSİ-DOE YÖNTEMİ, Ham demir ve çelik arasında bir yerde sıvı metal üretmeyi amaçlayan yeni bir teknoloji. Bu yöntemin amacı, yüksek fırın, oksijen konverterine ilaveten sinter ve kok fabrikalarını ortadan kaldırarak sıcak metal üretimi yapmaktadır. AİSİ-DOE yönteminde peletlenmiş cevher kullanılır.

AJUR, Maden işletmelerinde hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her çeşit imalata ait aşamaların usullere uygun olarak ölçülmesi sonunda ocak haritalarına işlenmesi. —> Ocak planları.

AJÜSTÖR, Ocaklarda su, havalandırma, basınçlı hava borularının takılıp sökülmesini, tulumba, vinç, pervane, oluk gibi küçük yeraltı makinelerinin günlük onarım ve bakım işlerini yapan işçi. —> Makinist.

AKAÇLAMA, 1) Ocakta biriken suların boşaltılması. 2) Açık işletmelerde şev güvenliği için suyun araziden boşaltılması. 3) —> Drenaj.

AKIŞKAN YATAKLI YAKICILAR, —> Akışkan yataklı yakma sistemi, Kömür yakma sistemleri, Yanma

AKIMLA KLASİFİKASYON, Akışkan ortam içerisinde tane iriliğine göre sınıflandırma işlemi. Bu ortam gaz veya sıvı olabilir.

AKIM ŞEMASI, Madencilikte uygulanan zenginleştirme işlemlerinde, tuvönan girdiye uygulanan prosesin çeşitli aşamalarında kullanılan cihazları sembollerle gösteren diyagram.

AKIŞKAN DOKU, —> Fluidal tekstür.

AKIŞKAN YATAKLI YAKMA SİSTEMİ, Toz halindeki katı yakıtların kolay bir şekilde yakılabilmesi için geliştirilmiş katı yakıt yakma kazanının çalışma düzeni. Kazana hava akımı yardımı ile toz kömür üflenip alttan üflenen hava ile de yatak hareketli tutulmak suretiyle kömürün diğer sistemlere nazaran daha iyi yanması sağlanır. Küller de diğer taraftan hava akmı ile dışarı atılır. Kükürdü yüksek toz kömürler yakıldığı zaman, çevre sorunları bakımından, yanma sonucu çıkan SO2 ‘yi zararsız hâle getirmek için kazana


kömürle birlikte kalker tozu da verilir. —> Şekil, Kömür yakma sistemleri, Yanma. Akışkan yatak yakma sistemlerinden biri de basınçlı akışkan yataklı yakma sistemidir. —> Şekil.

Bu tip akışkan yataklı toz kömür yakma tesislerinin boyutları; atmosferik basınçlılara nazaran; küçük ve verimleri daha yüksektir.


AKİFER, Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli (sutaşır) katman.

AKİK, Üstü şeritli veya çeşitli renkli bir —> Kalsedon. Kayacın meydana gelişine göre şeritler birbirine paralel veya dalgalı olur. Akik sun’i olarak renklendirilebilir. Fosilleşmiş odun, akik haline gelmiş odundur.

AKİK JASPLARI,—> Jasp.

AKİS ÇİVİSİ, Mermer ocaklarında, mermer blokların sedimantasyon istikametinde yırtılmalarını temin için kullanılan, genellikle otomobil akslarından yapılan, 5-8 cm. çapında, yaklaşık 30 cm. uzunluğunda, ucu yassı ve keskin çelik çivi.

AKMA SINIRI, —> Çekme deneyi.

AKMA ŞEKLİNDE HEYELAN, İçinde plastik fakat daha ince ve akıcı bir formasyon bulunan kitlede genellikle sızan suların etkisi ile ani olarak oluşan —> Heyelan türü.

AKORT İŞÇİLİK, 1) Bir işçiye, birim üretim için, belirli bir ücretin ödenmesine dayanan ücret sistemi. 2) Parça başına işçilik.

AKROSAJ, 1) Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı. 2) Kuyunun etrafını çevreleyen —> Röset lağımı. 3) Kontur. —> Şekil s. 8.

AKSİYAL VANTİLATÖR, —> Vantilatör.


AKTARICI KAZICI, —> Dreglayn gibi kullanılan uzun bumlu klasik —> Ekskavatör, Bager, Kepçeli bager. Bunlara aktarıcı şovel veya striping (şerit halinde dekapaj yapma) şovel de denir. —> Şekil 3 damarlı örtü kazı geometri-sinde aktarıcı kazıcı anma kapasitesi, s. 7.
AKTARICI ŞOVEL, —> Aktarıcı kazıcı.

AKTARILAN ORTAM, Öğütme işlemi yapan değirmenleri tanımlamada kullanılan bir kavram olup; değirmen içerisindeki bilya, çubuk veya iri parçalı cevheri aktararak darbe ve sürtünme kuvvetleri etkisiyle cevher parçalarının ufaltılmasını sağlayan ortam. Aktarılan ortam, öğütülen cevher ve su olarak tüm yük, döme hareketiyle şekillenen çıkış ucundan boşalan hacimce sürekli besleme yapılan yapay bir sıvı olarak değerlendirilebilir. Aktarılan ortamla çalışan değirmenler, ortam çelik bilya olduğunda —> Bilyalı, Çelik çubuk olduğunda —> Çubuklu, Çakıl olduğunda çakıllı ve öğütülen cevherin iri parçaları olduğunda —> Otojen değirmen olarak adlandırılır.AKTARMA NOKTASI, 1) Bir nakliye bandından diğerine maden akışını sağlayan yer. 2) Transfer istasyonu.

AKTİF ENERJİ, İstenilen tür enerji elde edebilmek için tüketilen elektrik enerjisi. Elektrik enerjisinin, elektrik motorları vasıtasıyla mekanik enerjiye, lambalarla ışık haline dönüşen kısmı. —> Şebekeden çekilen enerji. Reaktif enerji.

AKTİF PERLİT, —> Perlit.

AKTİFLEYİCİ REAKTİF, —> Reaktif.

AKTİNOMETRE, —> Radyometre.

AKVAMARİN, —> Beril.

AKÜLÜ LOKOMOTİF, Hareket edebilmek için ihtiyacı olan elektrik enerjisini, ocak şebekesi yerine, bünyesinde taşıdığı akümüla-törden alan —> Ocak lokomotifi. Bunlar grizu emniyetini haizdir ve kapalı işletmenin her yerinde çalıştırılabilir. Ocak havasını kirletmemesi, duruşlarda enerji harcamaması ve mekanik parçaların azlığı gibi hususlarda, dizel lokomotiflerine nazaran üstünlüğü vardır.

ALACA SOMAKİ, —> Balgam taşı.

ALANGUR, Vinç ve varagellerde meylin başladığı kısım. Bu kısımdaki bükülmüş demirlere de alangur demiri denir.

ALAŞIM, Metalurjide birkaç metalin beraber eritilip birbirleriyle içten karışması ve katılaşması sonucu oluşan ve erimeye karışan metallerin özelliklerinden daha başka özellikler gösteren metalik madde. Alaşımlarda müşterek ergime noktası alaşımı meydana getiren metallerin ergime noktalarının her birinden düşüktür; genellikle sertlik ve kopma mukavemetleri yüksektir. Birbiri ile karışmış kristal yapıları dolayısıyle genellikle korozyona karşı mukavemetleri yüksektir.

ALAŞIM DÖKME DEMİR, —> Dökme demir.

ALBATR, 1) —> Oniks mermeri. 2) Su mermeri. —> Kaymaktaşı. —> Kalsit

ALÇAK FREKANS İNDÜKSİYON FIRINI , —> Direnç fırınları.

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM ŞEBEKESİ, —> Elektrik enerjisi dağıtım şebekeleri.

ALÇITAŞI, Doğada jips (CaSO4.2H2O) ve anhidrit (CaSO4) olmak üzere iki türü bulunan ve ticarette alçı elde edilmesine yarayan endüstriyel hammadde. Anhidrit (kristal susuz) bazı ülkelerde sülfürik asit üretiminde kullanılır; bunun dışında kullanım alanı pek yaygın olmamakla beraber, son yıllarda kimya endüstrisinde önem kazanmıştır. Jips (kristal sulu), düşük derecede ısıtılınca kristal suyunun yarısından fazlasını kaybeder ve alçıya dönüşür. Beyaz toz halinde olan alçı, yeniden su emdiğinde sert bir kütle haline gelir ve bu özelliğinden dolayı, bazı katkı maddeleriyle beraber geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Çimento üretiminde % 3-5 oranında alçı taşı ilave edilerek klinker elde edilir. Ticari değeri olan jips % 85-95 saflıkta olup, % 5-15 lik kısmı kireçtaşı, dolomit, kil mineralleri ve diğer evaporik çökellerden ibarettir. Jipsden alçı elde edilmesi dehidratasyon işlemi ile ve aşağıdaki formüle göre oluşur:

160-180° Yüksek su buharı basıncı altında

CaSO4.2H2O —> CaSO4 1/2 H2O+3/2 H2O

böylece elde edilen yarım hidratlı kalsiyum sülfat; iri kristallidir ve bunun öğütülmesiyle a- Alçı elde edilir. Bunun çekme dayanımı 66 kg/cm2, basınç dayanımı 560 kg/cm2 olup priz süresi 15-20 dk’dır. Aynı yarım hidrat sülfat; 150°C ısı ve atmosfer basıncı altında elde edilirse; b- Alçı olarak tefrik edilen tür oluşur. b- Alçının çekme dayanımı 13 kg/cm2, basınç dayanımı, 56 kg/cm2 ve priz süresi 25-35 dk dır. Ham jips, beyaz boya ve dolgu maddesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır. b- alçısı bilinen normal yani adi alçı olup, dünya tüketiminin % 90'ını teşkil eder. a alçısı daha kaliteli ve ince öğütülmüş olup, kalıp, seramik ve tıpta kullanılır ve dünya tüketiminin % 10’unu oluşturur. Çimento sanayiinde pirizlenmeyi geciktirmek, kömür tozlarında kül oranını arttırmak, nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırma ve bira sanayiinde mayalandırma için kullanılır. Alçı, sıcak ve soğuk yalıtım malzemesi olarak da tercih edilir. Ayrıca yangını geciktirme, nemi dengeleyici özellikleri ile de kullanım yerleri bulmuştur. Ayrıca kimya sanayiinde de alçıdan yararlanılır.

ÂLET, Kesme, biçme, sürtme, sıkıştırma, öğütme, çekme ve başka yollarla bir nesne üzerinde maddesel değişiklik yaratmak, maddeye biçim vermek veya nesneleri ölçmek amacıyla kullanılan araç. Kullananın kas gücü ile çalışan türlerine el aleti, hareket verici bir güç mekanizmasıyla donatılmış olanlarına ise işleme makinesi veya takım tezgâhı adı verilir.

Modern el aletleri; 1- Çekiç, balta ve keser vb. aletler vurma aletleri, 2-Bıçak, biz,testere, törpü, keski, matkap ve rende gibi aletler; kesici, delici ve kazıyıcı aletler, 3- Tornavida gibi aletler, vidalama aletleri , 4- Metre, mira, teodolit, nivo, takeometre gibi ölçme aletleri, 5- Tezgaha monte edilen mengene gibi tamamlayıcı aletler; yardımcı aletler; olarak sınıflandırılabilmektedir.

ALEV KESİCİ, Emilen metanın dışarı atılması veya kullanılması sırasında oluşacak alevin gerideki tesislere geçişini önleyen düzen.

ALEV SIZDIRMAZ CİHAZ, Patlayıcı gaz ortamında çalışmak üzere ALSz standart isteklerine göre dizayn edilip teste tabi tutulmuş, sertifika ve imal lisansı verilmiş cihaz. Patlayıcı gaz ortamında çalışabilen bu tür cihaz veya tesisat (Ex) Explosion Proof, (ALSz) alev sızdırmaz cihaz veya tesisat diye isimlendirilir. Bir cihazın alev sızdırmaz olabilmesi için —> Alev sızdırmazlık konusu ile ilgili özel standart, yönetmelik ve şartnamelerle belirlenen koruma tiplerinden biri veya daha fazlasının bütün özelliklerini dizayn ve yapısında sağlaması ve bunların testler neticesinde de sağlandığının yetkili otoritelerce onaylanması lazımdır. —> Patlayıcı gaz grupları. Alev sızdırmazlık test istasyonu.

ALEV SIZDIRMAZ CİHAZ TANITMA KODU, ASLz (Alev sızdırmaz) test sertifikası ve imal lisansı alınmış bir cihazın etiketinde bulunan ve cihazın alev sızdırmazlık karakterini belirten kod. Bu kod aşağıdaki şekilde verilir.

Ex d.e I.II T5

Alev

sızdırmaz cihaz x — — —

Alev sızdırmaz

koruma tipi — x — —

Patlayıcı

gaz grubu — — x —

Cihazın

sıcaklık sınıfı — — — xALEV SIZDIRMAZLIK (ALSz), Devamlı veya zaman zaman ark ve kıvılcım çıkararak çalışan cihazların, bilhassa elektrik motorlarının patlayıcı toz, buhar, gaz bulunan işyerlerinde yani patlayıcı ortamlarda, kullanılabilmelerini sağlayan özellikleri. Bu tür cihazların patlayıcı ortamlarda kullanılmaları için yapılışlarında ve kullanılışlarında özel tedbirler alınması gerekmekt ve bu konu genel olarak “Alev sızdırmazlık” kapsamı içinde tanımlanmaktadır. —> Patlayıcı gaz ortamı.

ALEV SIZDIRMAZLIK KORUMALARI, Alev sızdırmaz cihaz ve tesislerin, alev sızdırmazlık özelliğinde olmalarını sağlamak için kullanılan koruyucu aksesuar. Alev sızdırmaz cihaz ve tesislerin koruma tipleri ve sembolleri:

(d) Alev sızdırmaz muhafaza

(e) Artırılmış emniyet

(i), a, b Kendinden emniyetli

(p) Basınçlı koruma

(q) Tozla koruma

(c) Yağla koruma

(s) Özel koruma

(N) Sınırlı hava sızdırmaz

ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYO-NU, Alev sızdırmazlık test sertifikası ve imâl lisansı vermeye yetkili otorite olan Maden Dairesi Başkanlığı adına alev sızdırmazlık konularını inceleyen, testlerini yapan, bu testlerden elde edilen neticeleri değerlendirip ilgililere aktaran, sertifika ve imâl lisans şartlarını takip ve kontrol eden kuruluş. —> Patlayıcı ortam standartları.

ALFA ALÇI, —> Alçıtaşı.

ALFA SEPİYOLİT, —> Lületaşı.

ALFRED (BERNHARD) NOBEL, (d. 21 Ekim 1833, Stokholm, İsveç-Ö.10 Aralık 1896, San Remo, İtalya); Dinamiti ve daha güçlü patlayıcı maddeleri geliştiren İsveçli kimyacı, mühendis ve sanayici. Ayrıca Nobel ödüllerini dağıtan vakfın kurucusu.

ALIN, 1) Ayak, taban veya galeri ( lağım, kılavuz, başaşağı, başyukarı vb.) ilerlemelerinde ve açık işletmelerde cevher, kömür veya taşta üretim ve ilerleme çalışmalarının yöneldiği dikey yüzey parçası. 2) Mermer işletmelerinde taşın çıkıntı yapan en ileri yüzü. 3) Ayna. 4) Arın.

ALINDA TAVAN BASINCI, İstihsal yerindeki alınmamış kömür damarı üzerinde tavan katmanlarının oluşturduğu basınç birikimi.


ALINDI BELGESİ, Maden hakkı için müracaatlarda ilgili dairece verilen ve üzerinde gün, saat ve dakika yazılı ve öncelik hakkını belirleyen belge.

ALIN KONVEYÖRÜ, Kazılan madenin ayak boyunca taşınmasını sağlayan konveyör.

ALIN MEKANİZASYONU, Alında madenin çıkarılmasında gevşetme ve yükleme işleminin makine ile yapılması. Alında madeni gevşetme ve yükleme işleminin; hemen hemen tamamı makine ile yapılan ayaklar “Tam Mekanize Ayak”, kısmen yapılan ayaklar da “Yarı Mekanize Ayak” diye isimlendirilir. Bu ayaklarda tahkimatın yerleştirilmesi el veya makine ile yapılabilir. Mekanize kömür kazısında tavanın, taban taşlarının sağlam veya çürüklüğüne, kömürün sertliği veya yumuşaklığına göre genel olarak, rendeliyici (hobel, kesici veya kesip yükleyici potkabaç makinesi veya tanburlu kesici) ve darbeyle koparıcı (ramgeret) makineler, tahkimat ünitesi olarak da alına dik testere veya sıra halinde sarma ile hidrolik veya sürtünmeli münferit madeni direkler veya takım halinde hidrolik yürüyen tahkimat kullanılır.

ALİDAT, 1) Bir ucu üzerinde dönebilen ve öteki ucu bölümler veya bir topografya plançetesi üzerinde yer değiştiren tahta veya madeni cetvel. 2) Bir teolitin hareket eden kısmı.

ALİYMAN YÖNTEMİ, Heyelanlı sahada alınan izleme noktalarının , ilk konumlarına göre ortaya çıkabilecek değişikliklerin, hareketsiz zemin üzerinde alınan iki nokta arasındaki bir referans doğrultuya göre belirlenmesi şekli. Bunun için aliyman başlangıçlarından birisine kurulan elektronik takeometre ile izleme noktasının doğrultudan sapma açısı ve noktaya olan mesafe ölçülür. Bu ölçüler belli zaman aralıkları ile tekrarlanarak izlenen noktanın hareket yönü ve miktarı değerlendirilir.

ALLOMETAMORFOZ, —> Metamorfoz.

ALLOTROPİ, Kimyasal elementlerin farklı görünebilme özelliği. Örneğin, fosfor, allotropik değişim özelliğinden dolayı sarı ve kırmızı görünebilmekte; karbon; elmas, grafit ve amorf ( is) şekillerinde olabilmekte; gazlar arasında oksijen, ozon hâline dönüşebilmektedir. Berzelius tarafından isimlendirilen allotropi, bir strüktür ( iç yapı) olayıdır. Allotropik maddelerin bir yapıdan diğer yapıya dönüşmesi herzaman mümkündür; diğer taraftan kimyasal özellikleri temelde farklı değildir.

ALLOTROPİK METAL, Çeşitli kristal strüktürüne (yapısına) sahip olan metal. Misal olarak demir, a, ß, d ve Ğ olmak üzere dört ayrı strüktürde olabilen allotropik bir metaldir. Miknatisi ve yumuşak olan a demir “ferrit” 768 ½C da ß demire, ß demir 910½C’da “austenit” d demire, d demir 1390½C Ğ demire dönüşür. a demir d demir haline geçerken kristal strüktürü değiştiğinden hacmi küçülür.

ALMAN GÜMÜŞÜ, Nikel, bakır ve çinkodan oluşan beyaz renkli; gümüşe benzer alaşım. —> Bakır alaşımları.

ALOKTON KÖMÜR YATAKLARI, Nebat enkazlarının yetiştikleri yerlerden başka yerlere taşındıktan sonra kömürleşmeleri sonucu meydana gelen külü fazla kömür yatakları. —> Otokton maden yatakları.

ALOXİTE, —> Korund.

ALSz (ALEV SIZDIRMAZLIK ONAY İŞARETİ), Yetkili otorite tarafından dizayn ve prototipi incelenmiş ve test edilerek sertifikalandırılmış alev sızdırmaz cihazların etiketine konan alev sızdırmazlık test istasyonunun amblemine alev sızdırmazlık onay işareti denir. Türkiye’de bu işaret çift parantez içinde ((ALSz)) dir.

ALSz TEST SERTİFİKASI VE İMAL LİSANSI, Bir cihazın dizaynının ve prototipinin alev sızdırmazlık test istasyonunda incelenip test edilmesi sonucu bu cihaz için hazırlanmış ve yetkili otoritelerce onaylanmış test sertifikası ve imal lisansı. İmalatçı firma, belirli bir cihaz için test sertifikası ve imal lisansını aldıktan sonra standartlara uygun olarak bu cihazı imal edebilir.

ALT, Mermer madenciliğinde taşın imalatta oturduğu taraf.

ALTBANT KONVEYÖRÜ, Alt kısmı ile taşıma yapan konveyör.

ALTERASYON, 1) Yerkabuğunu teşkil eden (kayaçları) formasyonları oluşturan minerallerin fiziksel ve kimyasal etkilerle kompozisyonlarının değişmesi. 2) Bozulma. 3) Çürüme.

ALTERNATÖR, —> Generatör.

ALT HALAT, —> Kuyruk halatı.

ALTIN AYARI, Saf altını takılarda kullanabilmek için katılan gümüş ve bakırın miktarlarından dolayı ortaya çıkan altın kalitesini belirleyen işlem. Altın işlemecilerinin eline, altın 995/1000 veya 999,5/1000 tanımlamalarıyla yani 24 ayar olarak gelir. Altın işleyenler bunu takılarda kullanabilmek için 22,18 ve 14 ayar haline getirir. İstenilen ayara getirilmek için saf altına ilave edilecek katkılar, beyaz altında 1/3 oranında gümüşten ve sarı altında 2/3 oranında bakırdan oluşur. 995/1000 saflıktaki 24 ayar altında; 22 ayar altın 995/916= 1,086 2445 hesabı ile elde edilir ve burada 86,24 gr katkı, 18 ayar altın 995/750= 1,32666... hesabı sonucu 326,66 gr katkı ve 14 ayar altında ise 995/585=1,700 8547yanı 700,85gr. katkı ilave edilir. Saf altını milyem olarak dikkate alan hesaplamada ise;

24 ayar altın, 1000/24 = 41,66 milyem

22 ayar altın, 1000/22 = 45,45 milyem

18 ayar altın, 1000/18 = 55,55 milyem

14 ayar altın, 1000/14 = 71,42 milyem olur.

ALTİMETRE, 1) Hava basıncından yararlanarak çalışan, yükseklik ölçme cihazı. 2) Yükseklik ölçer. Bellibaşlı iki tür altimetre vardır. Biri hava basıncını gösteren basınç altimetresi, diğeri bir radyo sinyalinin havadaki bir cisimden yere gidiş dönüş süresini ölçen radyo altimetredir.

ALTKESME, —> Potkabaç çekmek.

ALT TABAN YOLU, Uzun ayak üretim sisteminde, ayaktan gelen kömürü taşıyan bant veya vagonların bulunduğu galeri.

ALUNDUM, —> Korund.

ALÜMİN, 1) Alüminyum oksidinden ibaret olan değerli bir taş. Alümin içinde bulunan renkli maddelere göre —> Yakut (kırmızı), zebercet (sarı), safir (mavi) gibi ayrı adlar alır. 2) Suda çözünmeyen 2050½C’da eriyen, beyaz bir toz olan (Al2 O3).

ALÜMİNA, 1) Öğütülmüş boksit cevherinin, sudkostik etkisi, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhar etkisi altında çözünürleştirilip; bu ortamda erimeyen komponentlerin çöktürülerek filtre edilip çamur hâlinde atılmalarından sonra, sıvı fazda teşekkül etmiş olan sodyum alüminat çözeltisinin, aşı maddesi olarak ilâve edilen alüminyum hidrat etkisi, karıştırma ve soğutma sonucu alüminyum hidrata dönüştürülmesinden sonra alüminyum hidratın çöktürülüp filtre edilmesi ve bunun da kalsine edilmesi sonucu meydana gelen ve alüminyum üretiminin ara maddesi olan suda çözünmeyen 2050°C da eriyen beyaz bir toz olan alüminyum oksit. ( Al2 O3).

ALÜMİNOTERMİ, Alüminyumun, yüksek sıcaklıklar elde etmek ve bazı metalleri hazırlamak için kullanılması.

ALÜMİNOZ, —> Pnomokonyoz. Toz.

ALÜMİNYUM, (Al), Gümüş parlaklığında beyaz, özgül ağırlığı 2.56 (2.7) olan, 658°C’de ergiyen, 2056°C’’de kaynamaya başlayan hafif metal. Çekme mukavemeti muhtelif durumlarda 7-18 kg/mm2. Uzama, muhtelif durumlarda %2-6 veya %20-35. Alüminyum metali, dövmeye, çekmeye ; özel bir kaynak tozu ile kaynak yapılmaya uygun olup ; ince tel şeklinde çekilebilir, en ince tabaka şeklinde haddelenebilir ve darbeyle işlenebilir. Açık havada ve inceltilmiş organik asitler etkisine karşı dayanıklıdır. Alüminyum, yumuşak olup, demirden üç kat daha hafiftir ve alüminyumun özgül ağırlığı bakırdan üç defa düşük olmakla beraber iletkenliği bakır iletkenliğinin %62' sine erişir. Alüminyum oksijene karşı büyük bir ilgisi olmakla beraber ince bir amorf alümin tabakası (Alüminyum oksit veya hidroksit) ile (0,1) korunursa havadan müteessir olmaz, suyu da bozundurmaz. Alüminyumun yumuşaklığı birçok uygulama alanında saf olarak kullanılmasına imkan vermez; bu bakımdan, genellikle “hafif alaşımlar” adı verilen çeşitli alüminyum alaşımları yapılır. Üretim, gümrük, uluslararası ticaret ve alüminyumla ilgili örgütlerin sistemlerinden kaynaklanan, alüminyum sınıflandırmaları vardır. Üretim aşamalarına göre alüminyum sınıflandırmasını aşağıdaki gibi yapmak mümkündür :

a)Döküm mamullleri (döküm ingotu, işleme ingotu, sürekli döküm levha, granüle alüminyum, toz alüminyum), b) Hadde mamullleri (en az 6 mm kalınlığı haiz “sıcak levha” , 0.2 mm-6mm arasında olan “soğuk levha”, 7-200 mikron arasında kalınlığı olan —> “Folyo”),

c) Ekstrüzyon mamulleri (içi dolu profiller, içi boş profiller, alüminyum tel)

d) Parça döküm mamulleri (kum döküm mamulleri, kokil döküm mamullleri, basınçlı döküm mamulleri).

ALÜMİNYUMLAMA, Demir gibi ucuz bir metali, ince bir alüminyum tabakası ile kaplayarak gerek sulu ortamda, gerek yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı koruma usulü.

ALÜMİNYUM BRONZU, İçerisinde % 89-95 arasında bakır, % 5-11 aluminyum bulunan aluminyum alaşımı.

ALÜMİNYUMUN SINIFLANDIRILMASI, —> Alüminyum ürünleri.

ALÜMİNYUM TAŞI, Boksit.

ALÜMİNYUM TUNCU, % 4-15 arasında bir oranda alüminyum ve daha az miktarlarda başka metaller içeren bakır alaşımları. Güçlü ve yenime (korozyona) karşı dirençli bir alaşım olan alüminyum tuncu pek çok makine parçasının ve aletin yapımında kullanılır. Altınsı rengi ve kararmaya karşı direnci nedeniyle kuyumculukta ve mimarlıkta da kullanım alanına sahiptir.

ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ, Kullanım alanlarına, üretim teknolojilerine, ticari ve endüstriyel sistemlere bağlı olarak elde edilen ve bunlar dikkate alınarak tasnife tabî tutulmuş alüminyum mamûlleri. Üretim teknolojisine bağlı olarak alüminyum; ( 1) Döküm ürünleri, (2) Hadde ürünleri, (3) Ekstrüzyon ürünleri, (4) Parça döküm ürünleri olmak üzere dört grupta toplanabilirler. Döküm ürünleri, kendi gurubunda

a) Döküm ingotu: Alaşımlı külçe, alaşımsız külçe, elektrik iletgeni ( ECG).

b) İşleme ingotu: Yuvarlak ve köşeli ingot ( Ekstruzyon ürünlerinin üretimlerinde kullanılır.)

c) Sürekli döküm levha ve çubuk.

d) Granüle alüminyum.

e) Toz alüminyum, olarak sınıflandırılır. Hadde ürünleri de, a) Sıcak hadde (6 mm ve daha üst kalınlıkta levha rulo). b) Soğuk hadde ( 0,2 mm- 6 mm arasındaki levha, rulo, şerit, disk). c) Folyo ( 7-200 mikron inceliğinde levha) olarak tanımlanırlar. Ekstrüzyon ürünleri; a) Çeşitli profiller ve b) Alüminyum tellerden oluşurlar. Parça döküm ürünleri ise; a) Kum döküm ürünleri, b) Kokil döküm ürünleri. c) Basınçlı döküm ürünleri gibi üçe ayrılabilirler.

Özellikle gelecekteki kullanım alanlarının dikkate alınması ile yapılan ve ülkemiz “ Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu” nda ( GTİP) esas alınan alüminyum ürünleri sınıflandırılması şu şekildedir: Külçe; alüminyum toz ve pullar; ekstruzyon ürünleri; levha, iletkenler; folyo; döküm ürünleri.

ALÜVAL CEVHER YATAKLARI, Primer ve daha yaşlı cevher yataklarının mekanik etkiler altında parçalanarak, başka bir yerde tekrar depo edilmeleri ve zenginleşmeleri suretiyle teşekkül eden cevher yatakları. Bunlar sekonder maden yatakları diye tanımlanan gruba girer. —> Eluvial maden yatakları.

ALÜVİYON, Genç jeolojik zaman içinde, sularla sürüklenerek bir yerde birikme meydana getiren gevşek sedimanlardan oluşan en genç formasyonlar.

ALPAKS, Mekanik direnci pek yüksek olmayan (18 kg/mm2), çok kolay bir döküm sağlayan %13 silisyumlu, alüminyum-silisyum alaşımı.

ALTIN RAFİNASYONU, Izabe sonucunda elde edilen ve bünyesinde % 90-95 Au bulunan ürünün, % 99,5 Au saflığına getirilmesi. İzabe sonucu elde edilen altının bünyesinde, altının yanısıra bakır, kurşun, demir, bizmut, arsenik, antimuan ve çinko bulunabilir. Bu empüritelerin ayrılması ile, satılabilir kalitede ( % 99,5 Au) altın elde edilir. % 90- 95 Au içeren dore altının rafinasyonu “ Miller Yöntemi” ne göre yapılır. Buna göre dore metal Al2 O3 esaslı bir potada ergitilir ve eriyen sıvı metal içine Al2 O3 esaslı üfleme borusu ile Cl2 -gazı gönderilir. Em-püriteler sıvı klorür bileşiklerine ( Ag Cl, Cu Cl2, Pb Cl2, Zn Cl2 ) dönüşür veya bir bölümü buharlaşır. Klorlama süresinin sonlarına doğru empüriteler iyice azalınca altın da Au Cl3 şek-linde buharlaşmaya başlar. Bu noktada işlem tamamlanır. Oluşan bu sıvı, curuf alındıktan sonra yaklaşık ( % 99,5 Au, % 0,4 Ag, % 0,1 di-ğerleri) kompozisyonundadır. İstenirse bu metal anot bakırı şeklinde dökülerek elektrolitik rafinasyona ( Wohlwill prosesi) gönderilerek % 99,9 halinde altın üretilir. Miller yönetmiyle elde edilen altın külçeler 996-997 ve Wohlwill yöntemi ile elde edilen altın külçeler 999,5-999,8 saflıktadır.

ALTIN SUYU, 1) Altını ve platini çözündüren nitrik ve hidroklorik asitler karışımı. 2) Kral suyu.

AMALGAMASYON, Altın ve gümüş ihtiva eden öğütülmüş cevherlerden civa yardımı ile altın ve gümüşün civa içerisi ne alınması işlemidir. Bu işlemden sonra bir yandan civa tekrar kazanılır; diğer yandan kıymetli metaller elde edilir.

AMAZON TAŞI, 1) Rengi sarı yeşilden mavi yeşile kadar değişen bir K- feldispat türü (Mikroklin). 2) Amazonit.

AMBUAJ, 1) Yangın barajı kapatıldıktan sonra barajın arkasına şlam veya su vermek suretiyle yangının söndürülmesi. 2) —> Çamurlama.

AMELE BİRLİĞİ, 10 Eylül 1337 tarih 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunun 4. maddesi uyarınca Ereğli Kömür Havzasında çalışan işçilere, ekonomik ve sosyal yardım sağlamak amacıyla Amele Birliği ve İhtiyat Teavün sandıkları (Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı) adı altında kurulan tüzel kişiliği haiz, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kuruluşun adı.

AMENAJMAN, 1) Genel anlamda madencilikte, bir rezervin işletilmesi için gerekli olan ve maden kitlesi dışında yapılan ana kuyular, galeriler vb. her türlü hazırlık işleri. 2) Açık işletmecilikte, maden kitlesine ulaşıncaya kadar yapılması gerekli işlerin tamamı. 3) —> Developman.

AMETİST, 1) Bünyesindeki bazı iz elementler nedeniyle hafif mor renkte, kristal kuars. 2) Ziynet taşı olarak kullanılan kuars. Bazı inanışlara göre alçakgönüllülük, hoşgörü, mutluluk ifade eder.

AMORF, —> Kristal.

AMONYAK (NH3), Azot ve hidrojenin en basit kararlı bileşiği olan ve renksiz, keskin kokulu gaz. Sanayide kullanılan birçok önemli azot bileşiğinin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır.

Sanayide amonyak elde etmek için uygulanan başlıca yöntem, hidrojen ve azotun doğrudan bileşimini sağlayan Haber-BOSCH yöntemidir. Ayrıca kok fabrikalarında da yan ürün olarak amonyak elde edilir.

Amonyak; ençok gübre sanayiinde; amonyağın amonyum nitrat, amonyum fosfat vb. tuzlarının (sun’i gübre) üretiminde kullanılır.

Soda üretiminde yaygın olarak uygulanan amonyok-soda (ya da Solvay), yönteminde amonyağı nitrik asite dönüştüren Ostwald işleminde ve alaşım levhalarının yüzeylerini sertleştirmek için uygulanan nitrürleme gibi çeşitli metalurji işlemlerinde de amoyaktan yararlanılır.

Amonyak suda kolayca çözünerek amonyum hidroksit (NH4OH) adıyla bilinen alkali çözeltiyi oluşturur. Amonyak sıkıştırılarak ya da yaklaşık -33°C’a kadar soğutularak kolaylıkla sıvılaştırılabilir. Sıkıştırılmış amonyak yeniden gaz haline dönerken çevreden önemli miktarda ısı alma (1 gr amonyak 327 kalori ısı emer) özelliğinden dolayı soğutma ve havalandırma donanımlarında soğutucu olarak da kullanılır.—> Nitrik asit.

AMONYUM KLORAT, Amonyaklı (NH4) kökü olan, yanıcı madde ile karıştırıldığı zaman bir alev teması, sürtünme veya darbe ile hemen patlayan ve stabil olmayan madde (NH4ClO3).

AMONYUM KLORÜR (NH4Cl), Nışadır olarak da bilinir. Hidrojen klorür (Tuz asidi, tuz ruhu, kloridrik asit) ve amonyağın tepkimesi ile oluşan tuz. Ençok kuru pillerde elektrolit olarak kullanılan nışadır, galvanizleme ve kalaylamada ayrıca metal yüzeylerindeki oksit katmanını gidererek lehim tutmasını kolaylaştırmak amacıyla lehimcilikte de yaygın olarak kullanılır. Piyasadaki birçok soğuk alğınlığı ve öksürük ilaçının bileşiminde de amonyum klorür bulunur.

Renksiz kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir sıvı oluşturur. 340°C’da erimeden buharlaşarak, eşit hacimlerde amonyak ve hidrojen klorür verir.

Amonyum klorür, sodyum karbonat üretiminde uygulanan solvay yönteminde (amonyak-soda yöntemi) ortaya çıkan bir yan üründür. Amonyum sülfat ve sodyum klorür çözeltilerinin tepkimesinden de elde edilebilir.

AMONYUM NİTRAT ŞARJ TABANCASI, —> Şarj tabancası.

AMORTİSMAN, 1) İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan, eskiyen ve değerden düşen maddesel ve maddesel olmayan değerlerin ve hakların karşılıklarının kullanılabilecekleri süre içinde ödenmesi. 2) Duran varlıklara yatırılmış olan sermayenin tekrar geri alınması işlemi. 3) Kullanılan duran varlıkların bu kullanımdan veya diğer nedenlerden ileri gelen değer kayıplarının maliyetlere geçirilmesi işlemi.

AMPUL CAMI, İçine serum, aşı, ilaç gibi bozulmadan saklanması gereken ecza maddeleri konulan ampullerin yapıldığı cam. Ampul camının bileşimindeki silis ve borik asit oranı çok fazladır.

ANA BANT, İkincil bant veya bantlardan aktarılan yükü taşıyan, büyük kapasiteli bant. —> Ana galeri.

ANA DEKAPAJ, Örtü tabakası ile ekonomik olmayan üst ve yan kesim madeninin alınması işlemi. Ana dekapajın ilk kesimini —> Öndekapaj teşkil eder. Öndekapaj işlemi bittikten sonra istihsale geçilebilir.

ANAEROB, Havasız yaşar. —> Aerob.

ANA GALERİ, İhraç kuyusuna irtibatlı ve işletmecilik açısından önemli olan damar istikametinde sürülen ana ulaşım (nakliyat) ve havalandırma yolu. Madencilikte esas veya daha önem taşıyan bir yeri tanımlamak için, yer belirten kelimenin başına ana eki konularak o yerin önemi belirtilir. Ana-kat, -hava giriş yolu, -dönüş yolu, -ihraç kuyusu, -kablo, -kaya, -nakliyat yolu, -pervane, -toplama bandı, -vantilatör, -yol, vb.


ANA HALAT, —> Ana ve kuyruk halatlı çekme düzeni.

ANAHTAR TAŞI, —> Kilit.


ANA KAT, Yeraltı işletmesinde diğer katlardan getirilen madenin taşındığı ve temiz havanın giriş yaptığı ocak katı.

ANA KUYU, Ocaktan, cevher, taş, su, personel çıkmasını ve ocağa, personel, malzeme, enerji ve hava girmesini sağlayan kuyu.


ANA KUYU KESİTİ, Ana kuyuda kullanılan ihraç sistemlerine ait kafes ve skiplerin hareketlerini sağlamak üzere ayrılmış bölmeleri, kayıtları, kafesleri, kirişleri, basınçlı hava ve su boruları ile güç kabloları, vb. tesisatın durumunu gösteren kuyu eksenine dik kesit. Ana kuyuda emniyet amacı ile imdat vinci kafesi ve kontrpuası için özel bölme de bulunabilir.

ANALİZÖR, Kimyada bir olay, yapı ya da sistemi çözümlemede kullanılan cihaz, çözümleyici diye de isimlendirilir.

ANA VE KUYRUK HALATLI ÇEKME DÜZENİ, Ayrı ayrı tamburlara sarılmış, dolu arabaları çeken bir ana halatla dolu arabalar çekilirken dengeyi sağlayan, dönüşte ise boş arabaları çeken bir kuyruk halatından oluşan taşıma düzeni.

ANA YOL, —> Ana galeri.

ANBAR, 1) Bir işletmede elde bulunan her türlü taşınabilir malların alınması, muayene edilmesi, dağıtımı ve korunması ile uğraşan yer veya idari ünite. 2) Depo.


ANBARLI AYAK İŞLETME METODU, İhtiva ettiği maden sağlam, kendi kendine oksitlenmeyen, tavan ve taban taşları sağlam, dik ve orta kalınlıktaki damarlarda (kalın damarlarda azami kalınlık cevherin hiç tahkimata lüzum göstermeden durabileceği açıklık) başyukarı açık veya rambleli ayaklarda olduğu gibi hazırlık yapılarak kazılan cevherin kabaran kısmı kadarını alıp geri kalan kısmını panoda kazı bitinceye kadar yerinde bırakıp daha sonra ambarlanmış cevherin tamamını üretime alma esasına dayanan (üretim) işletme metodu. Anbarlı ayakların hazırlık ve işletme masrafları az olup, tahkimata pek lüzum göstermez; işçiler emin yerde çalışır. Şütlerin büyük parçalarla tıkanması tehlikesi vardır. Yan taş cevhere karışabilir. Uygulama başarısız olduğu takdirde başka bir metoda geçilemez.

ANDEZİT, 1) Yeryüzünde volkanik faaliyetlere sahne olmuş bölgelerde oluşmuş alkalikalk ve alkali karakterli, petrografik olarak diyorit ve benzeri derinlik kayaçlarının püskürük serileri. Bazen poröz, gri, siyahımsı temel renk gösteren bu kayaçlar, daha yaşlı unsurlarında değişimden dolayı yeşilimsi, kahveremgimsi, kırmızımsı ve benekli bir görünüm arzederler. Ankara civarında bol bulunan andezit, yapılarda kullanılır ve Ankara taşı olarak da isimlendirilir. 2) Genellikle genç tersiyer volkanizmasında oluşmuş alkalikalkerli, az kuarslı veya kuarssız diyoritik mağmadan oluşan bir cins püskürük kayaç.

ANEMOMETRE, 1) Hava akımı hızını ölçme aleti. 2) Rüzgarölçer.

ANEROİT BAROMETRE, Ocakta hava basıncını ölçen aygıt.

ANGLDOZER, Öndeki bıçağı, yukarı veya aşağı tek taraflı hareket ettirebilen veya sağa veya sola döndürebilen, dozer. —> Buldozer,

ANGLEZİT, —> Kurşun.

ANHİDRİT, Kalsiyum sülfat (CaSO4) kimyasal bileşiminde, bazı kayaçların bünyesinde kayacı teşkil eden unsurlar arasında bulunan bir mineral. Açık denizle ilişiği kesilmiş kapalı basenlerde buharlaşma sonucu çökelmeyle oluşur. Suyun doyma ve tuzların erime özelliklerine göre önce güç eriyen kireçtaşı, dolomit, sonra jips yani anhidrit, bunları takiben kayatuzu ve en sonunda da çabuk çözülme özelliğindeki potasyum ve magnezyum klorür çökelir. Anhidrit, sülfirik asit üretimi hammeddelerinden biridir. Tabii veya sentetik anhidrit katkı maddesi ilave edilerek yeraltında tahkimat arkası, galeri yanları ve baraj dolgu maddesi olarak kullanılır (Köpüklü ramble). Belli bir su-katı madde oranı vardır. Bilhassa tabii anhidritin çabuk donma ve fazla ısınmama özelliği yanında hacim değişikliğine uğramama ve plastik gibi olma özellikleri vardır. Anhidrit tam donma aşamasında yüksek sağlamlığa sahiptir. —> Alçıtaşı —> Jips.

ANİ GAZ BOŞALMASI, 1) Yeraltı çalışmaları sırasında; jeolojik yapıdan dolayı basınç altında bulunan metan, CO2 vb. gazların çalışılan yere ani olarak püskürmesi suretiyle serbestleşmeleri ve dolayısı ile kömür ve diğer katmanların açılmış boşluğa yayılmaları. 2) Degajman (Degajman enstantane). 3) Damar patlaması.

ANİZOTROP, Belirli fiziksel doğrultulara göre özelliği değişen cisimler.

ANJİLDİT, Killi kayacın mekanik etkilerle sertleşip levhalara ayrılabilen türü.

ANKARATAŞI, —> Andezit.


ANKERAJ TAHKİMATI, 1) Betonarme kiriş şeklinde çalıştırmak amacı ile, kayaçlara delikler delinerek içine demir teçhizat yerleştirmek suretiyle yapılan tahkimat. Ankerajın görevi, birkaç kayaç katmanını, müşterek bir kitle teşkil edecek şekilde birbiriyle irtibatlamak ve böylece katmanların göstereceği bükülme mukavemetini artırmaktır. Bunun için özel biçimli değişik boy çelik malzeme, daha önce delinmiş yerlere çakılır ve böylece kayaçların betonarme kiriş şeklinde çalışması sağlanır. 2) —> Tavan civatası.

ANMA BOYUTU, Cevher hazırlama çalış-maları ile ilgili bir boyut sınıflandırılasında tağdiye (besleme) maddesinin ayrılmak istendiği parça boyutu.

ANMA KAPSİTESİ, Kazıcıların (ekskava-törlerin) normal koşullarda yapması gereken kazı miktarının ifadesi. Pratikte kazıcıların çalışma verimleri yapılan fiili iş miktarının anma kapasitesine oranı ile değerlendirilir. Anma kapasitesi; nominal kapasite ve normal kapasite diye de ifade edilir. —> Ekskavatör, Bager, Kepçeli bager, Aktarıcı kazıcı.

O= Dragline veya ekskavatörün anma kapasitesi (m3/h), C= Döngü (Saniye), V= Kepçe hacmi (m3), F1= İşyeri randımanı, F2= Kepçe dolma faktörü, F3= Malzeme kabarma faktörü

O= 3600/C.V.0,764. F1.F2.F3

ANMA KESİTİ, 1) Kesiti önemli olan tel, halat, çubuk vb. maddelerin standartlarda belirtilen kesit değeri. 2) Nominal kesit.

ANO, İstinat duvarları, galeri veya kuyularda beton, betonarme, taşduvar veya kemer inşaatlarında meydana gelebilecek defor-masyonların tüm tahkimatı etkilemesini önlemek ve deforme olan kısımların kolay tamir edilebilmesini sağlamak için söz konusu tahkimatın bloklar halinde inşa edilen kısımları.

ANOMALİ, 1) Kaide dışı olan şey. 2) Yeryü-zünde sistemli bir dağılım ve belirli bir ölçü değeri gösteren manyetik alanın bir lokasyonda alışılmamış değişiklik göstermesi. Aynı şekilde radyoaktif, yerçekimi, yer akımları değerlerinin normallerinden farklı olması da anomalidir ve maden aranmasında önemli belirtiler olarak değerlendirilir. 3) Sapaklık, düzgünsüzlük.

ANOTLAMA, Elektrolizle uygulanan metal kaplama yöntemi. Anotlama işlemi, paslanmaya karşı koruma, elektrik yalıtımı, ısı kontrolü, birleştirme ve sızdırmaz hâle getirme, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık ve süsleme amacıyla yapılır.

Bu teknikte, üstü kaplanacak mâlzeme elektroliz kabının anoduna yerleştirilir; elektrolit olarak da bir metalin, genellikle aluminyumun sulu çözeltisi kullanılır. Elektrik verildiğinde çözeltideki aluminyum ayrışarak anottaki malzemenin üstünde ince, sert ve gözeneksiz bir katman oluşturacak şekilde çökelir.

Renkli bir yüzey elde etmek için çökeltilecek maddeye boya da karıştırılabilir.


ANOT ÇAMURU, Bakırının elektro rafinasyonu esnasında oluşan, içerisinde gümüş, altın, selenyum, tellür ve az miktarda da olsa platin, paladyum bulunan ürün. Bakır anot çamurları selenyum ve tellür için temel ticari kaynaktır. Anot çamurunun işlenmesinde genellikle a- Bakır, tellür ve nikel alınır, b- Selenyum, selenyumdioksit şeklinde buharlaştırılır, c- Kurşun ve kalıntı ana metal empüriteler curuf olarak dore işlemi vasıtasıyla uzaklaştırılır. Bakır anot çamurlarının işlenmesinde farklı yaklaşımlar ( alternatif proses zincirleri) aşağıda gösterilmiştir. —> Şekil.

ANTİGRİZU DEVRE KESİCİ, Grizulu ocaklarda kullanılan elektrik motorlarını, kısa devre, aşırı yükleme, faz kesilmesi ve toprak kaçaklarına karşı koruyan düzen.

ANTİGRİZU DİNAMİT, Grizu tehlikesi olan ocaklarda kullanılan emniyetli patlayıcı madde. Bu dinamitler esas olarak yanmayan emici (kizelgur) bir madde ile imal edilen ve içine kolay buharlaşan amonyum oksalat vb. tuz ilave edilen bir patlayıcı maddedir.

ANTİGRİZU PATLAYICI MADDELER, Ateşleme esnasında grizu patlamasına veya yanmasına meydan vermeyecek şekilde özel imal edilen —> Patlayıcı madde (Eksplosif).


ANTİKLİNAL, Jeolojik devirlerde meydana gelen tektonik hareketlerle formasyonlarda oluşan kıvrımların semer şeklinde olan kısmı. Antiklinal ekseninin bir tarafa yatması ile oluşan şekline devrik antiklinal denir.

ANTiMADDE , Evrenin 15-20 milyar yıl önce büyük bir patlama ile oluştuğuna inanan bilim adamları, bu ilk patlama sonucu, saf enerjilerin parçalanıp bildiğimiz maddelere ayrılmasının yanısıra bu oluşum esnasında simetrik sebeplerden dolayı zorunlu olarak ortaya çıkan ve yok olduğu sanılan madde (Positor).

Antimadde araştırmalarının öncüleri Paul Dirac (1928), Carl David Anderson ve Alman Fizikçi Watter Oelert olup fizikçi Walter Oelert Cenevre’deki Avrupa Atom Araştırmaları merkezi Cern’de anti maddeyi üretmeyi başarmıştır. Anti hidrojen şeklinde ortaya çıkan bu madde kısa ömürlü olduğundan bilimsel olarak izlenmesi mümkün olmamıştır. Ölçüm yapılabilmesi için anti atomların uzun süre hayatta kalabilmeleri, ışık hızıyla hareket etmemeleri gerekmektedir.

Temel fizik ile evren arasında bir köprü kurul-masını sağlayan bu araştırmalar ; Evren nasıl oluştu? ve Evrenin uzun gelecekte durumu ne olacak? sorularına yanıt bulunmasında yol gösterici olacaktır.

ANTİMUAN (Sb), Gümüş beyazı renginde kırılgan, özgül ağırlığı 6,62gr/cm3 atom ağırlığı 121,76 olan element. Regulüs denilen metal antimuanın ticarette % 99,60 Sb ve en çok % 0,15 arsenik (As) içermesi istenir. Antimuan bileşikleri içinde ticari açıdan en önemlisi, antimuan trioksittir. Bunun genelde % 99,2- 99,5 Sb2 O3 ve değişik oranlarda arsenik, demir ve kurşun gibi empüriteler ( safsızlıklar) içeren cinsleri, ticarette tercih edilir. Antimuan trioksit yangın geciktirici kimyasal maddelerde kullanılır. Sb2 O3'ün pazarlanmasında aranan en önemli fiziksel özelliklerinden biri, ürünün tane boyutuyla da yakından alakalı olan “ Renk - tonu şiddeti” (Tinting strength) dir. Genelde ürünün ortalama tane boyutu arttıkça, antimuan trioksitin renk-tonu şiddeti azalır. Renk tonu şiddeti düşük olan Sb2 O3, daha az beyazlatıcı etkiye sahip olduğundan, renk pigmentlerinin etkin bir şekilde görev yapmalarına imkân verir. Bu nedenle satıcılar, piyasaya çeşitli renk tonu şiddetine sahip, değişik kalitede antimuan tioksitler sürerler. Piyasaya sürülen kimyasal kalitedeki cevherin, oksit, klorit veya diğer endüstriyel kimyasal bileşiklerin üretiminde doğrudan kullanılacak kalitede olması istenir. Kimyasal kalite sülfürlü cevherdeki arsenik ve kurşun dahil toplam empüritenin de %0,25’i geçmemesi ve her bir empüritenin de % 0,1’in altında olması gerekir. —> Stibin.

ANTRASİT, Uçucu gazları az, (%5 ile 10 arası) ve kalorifik (yanma) değeri yüksek olan bir cins maden kömürü. Kısa, mavi ve is bırakmayan bir alev ile yanar, az koku çıkartır ve koklaşmaz. Antrasit Amerika’da sert kömür ve Galler’de kaya kömürü olarak adlandırılır. Çıkarıldığı ocağa göre özellikleri önemli farklılıklar gösterir. Amerikan antrasitlerinin ortalama analiz sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir : Nem %2,8-4,4 ; uçucu madde % 1,9-4,8 ; sabit karbon %75,2-81,8 ; kül %10,1-9,0 ısıl değer 13.360-13130 BTU/lb; veya 7420-7295 kcal/kg; hidrojen %3,7-3,4 ; kükürt %2,2-0,6; karbon%78,3-79,8; azot %1,7-1,0; oksijen %4,0-6,2. Verilen değerlerden birincisi semi-antrasit ve ikincisi antrasit kömürleri içindir.

ANTROKOZ, —> Pnomokonyoz. Toz.

APEX, 1) Antiklinal kıvrımının tepe noktalarının oluşturduğu eksen. 2) Kömür damarının en yüksek noktası. 3) Bir dağın en yüksek noktalarının bütünü. 4 ) USA’nın maden kanununda gang’ın mostrası veya yeryüzüne ulaşmayan gang’ın en üst sınırı. 5 ) Gidiş ve dönüşü kesinleştirilmiş indirimli uçak bileti türü.

API GRAVİTE, Ham petrolün yoğunluğunu tespit etmeye yarayan Amerikan Petrol Endüstrisi Standardı. API gravitenin

141,5

derecesi = ––––––––––– 131,5.

P

Burada P söz konusu petrolün 60½F’da ölçülen özgül ağırlığı yani yoğunluğu. Bu ölçü sistemi, sudan hafif sıvıların mukayeseli yoğunluk ölçüsünü vermektedir. —> Gravite.

APLİKASYON, 1) Harita plan ve ölçü belgelerinde bulunan bilgilerin arazide gösterilmesi. 2) İnşaattan önce bir yapının temelinin ve kolon yerlerinin arsa üzerinde s
92  Kütüphane / Akışkanlar Mekaniği / Akışkanlar Mekaniği - Akışkanların Fiziksel Özellikleri : Kasım 11, 2013, 10:23:47 ÖS
Akışkanlar Mekaniği - Akışkanların Fiziksel Özellikleri

DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -
93  MADEN MÜHENDİSLİĞİ - KARİYER REHBERİ / MADEN MÜHENDİSİ İŞ İLANLARI VE FİRMALAR HAKKINDAKİ BİLGİLER / Ynt: Şirketler Hakkında Bilgilendirme - İş İlanları : Kasım 11, 2013, 08:47:51 ÖS
gerçekten tartışılacak bir konu. Benti mutlaka konuyu cevaplandıracaktır.
94  Kütüphane / Yeraltı Üretim Metodu / Yeraltı Üretim Yöntemleri - Diğer Konular : Kasım 10, 2013, 11:10:34 ÖÖ
Yeraltı Üretim Yöntemleri Hakkındaki Diğer Konulara Bu Başlıktan da ulaşabilirsiniz.

http://madenturk.org/forum/index.php?board=21.0
95  MADEN MÜHENDİSLİĞİ - KARİYER REHBERİ / MADEN MÜHENDİSİ İŞ İLANLARI VE FİRMALAR HAKKINDAKİ BİLGİLER / Ynt: Şirketler Hakkında Bilgilendirme. : Kasım 10, 2013, 11:06:03 ÖÖ
teşekkürler samet.
arkadaşlarımız tecrübelerini bu bölümde paylaşırlarsa kalıcı olarak yeni iş arayanlara örnek olurlar.
Mühendise hakettiği değeri vermeyen firmaların personel bulamayarak kendilerine çeki düzen vermelerini belki biraz olsada sağlayabiliriz.
96  Madencilik Kurumları ve Madencilik Firmaları / Özel Firmalar / Türkiye'de Faaliyet Gösteren Madencilik Firmaları : Kasım 10, 2013, 10:52:07 ÖÖ
Aba Granit Mermer San   www.abalimited.com   info@abalimited.com
ACT Poliüretan Çelik Elek San.      http://www.actpoliuretan.com      act@actpoliuretan.com
ADA MÜHENDİSLİK   www.madencirehberi.com   erdakin@gmail.com
ADAPA Yayıncılık    http://www.e-maden.net    maden@e-maden.net
ADG Maden-Çevre İnş. Müh. Müş. San.    http://www.adgmaden.com.tr    info@adgmaden.com.tr
ADK Madencilik       adkmadencilik@hotmail.com
ADO Madencilik San.    http://www.adomining.com    info@adomining.com
AIR-FORM Konveyör Band-Kayış San.    http://www.air-form.com.tr    info@air-form.com.tr
AKÇANSA ÇİMENTO SAN. TİC.A.Ş.   www.akcansa.com.tr   cenk.gokcan@hotmail.com.tr
AKDENİZ Mineral Kaynakları A.Ş.       akdenizmineral@tnn.net
ALACAKAYA Mermer    http://www.alacakaya.com    oguzhan@alacakaya.com
ALAGÖZLER Kum Çakıl Tic.       alagozler@veezy.com
ALAN Sondajcılık San.       alansondaj@msn.com
Alanya Jeoteknik       alanyajeoteknik@gmail.com
ALANYALI JEOLOJİ MADENCİLİK SAN. LTD. ŞTİ .       kocertufan@gmail.com
ALDRIDGE Mineral Madencilik    http://www.aldridge-minerals.com   info@aldridge.com.tr
ALGON Madencilik    http://www.algomadencilik.com   info@algonmadencilik.com
ALTER Yayıncılık    http://www.alteryayincilik.com    alter@alteryayincilik.com
Altın Madencileri Derneği    http://www.altinmadencileri.org.tr   altinder@gmail.com
ANADOLU JEOFİZİK   www.anadolujeofizik.com   anadolujeofizik@hotmail.com
Angora Taş   www.angoratas.com   angora@angoratas.com
ANOMALİ YERALTI MÜHENDİSLİK HZMETLERİ LTD.ŞTİ.   www.anomali.com.tr   atakayuklu@yahoo.com
ARAL GRUP       fatihyildiz_1980@hotmail.com
Arat Mühendilik Zemin Araştırma Grubu   http://www.aratzemin.com   arat@aratzemin.com
ARCASOY Danışmanlik    http://www.arcasoy.com    arda@arcasoy.com
arıöz organik   www.ariozorganik.com   halit@ariozorganik.com
ARSU Sondaj ve Taahhüt       
ASSAN Alüminyum Demir ve Sac San.    http://www.assan.com.tr    bahadir.ozer@kibarholding.com
ATALAY SONDAJ Enjeksiyon Makine İmalat    http://www.atalaysondajmak.com    atalay@atalaysondajmak.com
ATASOY Mermer ve Karo San.    http://www.atasoykaro.com    info@atasoykaro.com
ATLAS COPCO İş Makinaları İmalat A.Ş.    http://www.atlascopco.com    info@tr.atlascopco.com
ATLI ZİNCİR İğne ve Mak. San.    http://www.atli.com.tr    atli@atli.com.tr
Ay Mühendislik Madencilik Enerji Dış Ticaret   www.aymuhendislikmadencilik.com   ay@aymuhendislikmadencilik.com
AYAZ Lastik    http://www.ayazlastik.com    info@ayazlastik.com
AYDINER İnşaat A.Ş.      http://www.aydiner.com.tr      info@aydiner.com.tr
AYEM Maden Çevre Müh.    http://www.ayemmadencevre.com    info@ayemmadencevre.com
AZYAK SOMA UYAR MADENCİLİK . MANİSA       serhat.kilavuz@hotmail.com
BALABAN KARADAĞ Kauçuk    http://www.balabankaucuk.com    info@balabankaucuk.com
Balfor Dış Ticaret Limited Şirketi   www.balfor.com.tr   info@balfor.com.tr
baran aydın serbest mühendislik müşavirlik madencilk       barakan@mynet.com
BARİT Maden Türk A.Ş.    http://www.baritmaden.com    merkez@baritmaden.com
BARKOM Havalı Aletler San.    http://www.barkomltd.com    info@barkomltd.com
BAŞARANLAR Mermer    http://www.basaranlar.com.tr    mermer@basaranlar.com.tr
Başkent Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.   www.baskentmuhendislik.com   info@baskentmuhendislik.com
BAŞTAŞ Başkent Çimento San.    http://www.bastas.com.tr    info@vicat.com.tr
BAYAR Endüstriyel Hizm. Tesis Mak.    www.bayar.com.tr    bayar@bayar.com.tr
BENGİ Mühendislik Madencilik       bengimuhendislik@yahoo.com
BENSAN Aktifleştirilmiş Bentonit    http://www.bensan.com.tr    info@bensan.com.tr
BERİL Madencilik Müh. Müş.    http://www.berilmadencilik.com    info@berilmadencilik.com
BERİL Mühendislik Tic.    http://www.berilmuh.com.tr    info@berilmuh.com.tr
BERİL Sondaj    http://www.berilsondaj.com.tr    info@berilsondaj.com.tr
BERON Petrol Arama    http://www.beron.com.tr    info@beron.com.tr
BER-ONER Mermer Paz. San.    http://www.ber-oner.com.tr    info@ber-oner.com.tr
BESLER Madencilik    http://www.beslermaden.com.tr   info@beslermaden.com.tr
BESTE CONSULTANCY&FINANCE       mumed.beste@gmail.com
BEYKROM Madencilik    http://www.beykrom.com    serdarekmen@beykrom.com
BİLFER Madencilik    http://www.bilfer.com     bilfer@bilfer.com
BİLİM Madencilik Müh. Müşv. Hizm.    http://www.bilimmaden.com.tr    bilim@bilimmaden.com.tr
BOR-BETON Beton Ürünleri ve Maden    http://www.bor-an.com.tr    bor-beton@bor-an.com.tr
BORUSAN Makine Servis ve Tic. A.Ş.    http://www.borusanmakina.com    oorcaner@borusan.com
BOSCH San. ve Tic. A.Ş.      http://www.bosch.com.tr      webmaster@tr.bosch.com
BRİSA Brıdgestone Sabancı Lastik San.    http://www.brisa.com.tr    brisa.info@brisa.com.tr
BÜLENT KİPER Jeoteknik Müh.       b.kiper@ttnet.net.tr
CANEL Madencilik    http://www.beigemarble.com    info@canel.com
CCI ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.   www.cciturkey.com   info@cciturkey.com
CENGİZ Madencilik Nak. ve İnş.    http://www.cengizmadencilik.net    cengizmadencilik@cengizmadencilik.net
CH Makina Müh. Dan. Mad. San.    http://www.chconsultants.com    info@chconsultants.com
ÇAYELİ BAKIR İşletmeleri A.Ş.    http://www.cayelibakir.com    info@cayelibakir.com
Çetsan Ltd. Şti.       m_perhol@yahoo.com
ÇEVİKLER Mermer San.    http://www.ceviklermermer.com    cevikler@ceviklermermer.com
Çilek Pazarlama    http://www.anatolia-china.com    sunay.yigit@anatolia-china.com
ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk    http://www.cimentas.com    fabrika@cimentas.com
ÇİMTEK Çimento Teknolojisi Müh. A.Ş.    http://www.cimtek.com.tr    cimtek@isiklari.com.tr
Çolakoğlu Mermer Ltd.şti.       www.
ÇUBUKLU MADENCİLİK & MADEN İŞLETMELERİ   www.cubuklumaden.com   cubuklumadencilik@mynet.com
ÇUKURDERE Madencilik San.    http://www.anatoliaminerals.com    cukurderemadencilik@cukurdere.com.tr
D N Z DOĞAL TAŞ       denizdogaltas@mynet.com
DAMA Mühendislik    http://www.dama-engineering.com    info@dama-engineering.com
De Merka Mimarlık & Mimari Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.   www.demerkamimarlik.com   info@demerkamimarlik.com
DEDEMAN Madencilik San.    http://www.dedeman.com.tr    maden@dedeman.com.tr
DEMİR EXPORT A.Ş.    http://www.demirexport.com    support@demirexport.com
DEMİR Madencilik    http://www.demirltd.com.tr    metindemir@demirltd.com.tr
Demo Mühendislik    http://www.demomuhendislik.com/   info@demomuhendislik.com
DEMPO IMPORT AND EXPORT   www.dempogroup.com   dempo@dempogroup.com
DEM-SU Sondaj    http://www.demsu.com.tr    demsu@demsu.com.tr
DEREMER MADENCİLİK   www.cengizmadencilik.com    seniha@deremermadencilik.com
DEV-TAŞ MADENCİLİK   www.devtas.com.tr   mb@devtas.com.tr
DİMER Mermer    http://www.dimer.com.tr    info@dimer.com.tr
DİSK Dev.Maden-Sen    http://www.devmadensen.org    bilgi@devmadensen.org
DOĞANAY MADENCİLİK LTD.ŞTİ   www.doganaymadencilik.com.tr   mb@doganaymadencilik.com
dolgun iş makinaları       dolgunismakinalari@hotmail.com
DORUK Madencilik       
DRAEGER SAFETY Korunma Teknolojileri    http://www.draeger.com    info@draeger.com
DURAKSAN San. Harf.       
DÜNYA DALGIÇ POMPA ve KONYERSU SONDAJ İŞLETMECİLİĞİ       KONYERSU@HOTMAİL.COM
DÜNYA Ekoloji Müh. Org.      http://www.demomuhendislik.com      demo@demomuhendislik.com
ED-VAN Vantilatör San.    http://www.edpaz.com    info@edvan.com.tr
EFE MÜTEAHHİTLİK       OKKAN60@HOTMAİL.COM
EGE FAN Vantilatör San.    http://www.egefan.com    egefan@egefan.com
EGE RIHTIM Madencilik    http://www.egerihtim.com.tr    info@egerihtim.com.tr
EGE RIHTIM MADENCİLİK PATLAYICI MADDE TİC.LTD.   www.egerihtim.com.tr   ugurtutar@egerihtim.com.tr
EGEMAD Enerji Madencilik Danışmanlık Ltd.    http://www.egemad.com    info@egemad.com
EKSAŞ Eksan Konveyör Band San.    http://www.eksaskonveyor.com    ulgenoznur@eksaskonveyor.com
EKSEN Mühendislik&Müşavirlik       eksen_muh@hotmail.com
ENDÜSTRİ TEKNİK    http://www.endustriteknik.com    ankara@endustriteknik.com
ENKA Pazarlama İhracat İthalat    http://www.enka.com.tr    admin@enka.com.tr
ERBA Mühendislik Makina San.    http://www.erbamakina.com    erba@erbamakina.com
ER-Dİ Makina İmalat San.    http://www.er-dimakina.com    bilgi@er-dimakina.com
ERG GRUP GÜVENLİK   www.ergguvenlik.com   ersin@ergguvenlik.com
ERKE MUHENDİSLİK HİZ.ELK.TEKS.LTD.ŞTİ   www.erkemimarlik.com   jeofalp@hotmail.com
ERKOM Kompresör Mak. İml. Ltd. Şti.    http://www.erkom.com.tr    erkom@erkom.com.tr
Ersel Ağır Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.   www.ersel.com   ersel@ersel.com
ERSEL Ağır Makine San.    http://www.ersel.com    ersel@ersel.com
ETİ Alüminyum A.Ş.    http://www.etialuminyum.com.tr    mining@cengizgroup.com.tr
ETİ BAKIR A.Ş.    http://www.cengizgroup.com.tr    mining@cengizgroup.com.tr
ETİ GÜMÜŞ A.Ş.    http://www.etigumus.com.tr    info@etigumus.com.tr
ETİ Maden İşletmeleri    http://www.etimaden.gov.tr    info@etimaden.gov.tr
EURASIA Madencilik    http://www.eurasianminerals.com    msoylu@eurasianminerals.com
Fidan Taş Kırma ve Eleme tesisi       hanifemirik@aol.com
FKK Güney Oto Lastik Takoz San.    http://www.fkk.com.tr    fkk@fkk.com.tr
GALATA Madencilik San. ve Tic.    http://www.arianaresources.com   b.yilmaz@arianaresources.com
GAYRET Makina İnşaat San. ve Tic.    http://www.gayretmakina.com    gayret@gayretmakina.com
Genç Maden İşletmecileri Derneği (GEMAD)    http://www.gemad.org.tr     info@gemad.org.tr
Genel Maden-İş      http://www.genelmadenis.org.tr      genelmadenis@genelmadenis.org.tr
GEOMATICS Harita Müş. ve Müh.    http://www.gpsturk.net    gpsturk@gpsturk.net
GERÇEK İNŞAAT Nak. ve Tic.    http://www.gercek-insaat.com    info@gercek-insaat.com
GERÇEK-CER Madencilik Mermer    http://www.gercekgroup.com    info@gercekcer.com
GESOM Madencilik       
GLOBAL Madencilik ve Taşımacılık    http://www.globalmaden.com    globalmaden@globalmaden.com
GLOBAL Makina    http://www.globalmakina.com.tr    global@globalmakina.com.tr
GOLDER ASSOCIATES    http://www.golder.com    info@golder.com
GÜL YAPI TEKNİK       gulyapiteknik@hotmail.com
GÜN MADENCİLİK-MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK   www.gunmadencilik.tr.gg   gunmadencilik@ttmail.com
GÜNHAN ARK İmalat Döküm Sondaj Taah.    http://www.gungoryildiz.com    gunhan@gunhanmakina.com
GÜRGEN MÜHENDİSLİK İNŞAAT JEOLOJİ       gurgenmuhendislik@gmail.com
HİTİT İnşaat Madencilik    http://www.hititinsaatmadencilik.com.tr    hitit@hititinsaatmadencilik.com.tr
HMF Makine ve Servis San.    http://www.hmf.com.tr    hmf@hmf.com.tr
Hrput sondaj       aki_sel@hotmail.com
INCOLAB SERVICES    http://www.incolab.org    info@incolab.org
İLBE Mineral    http://www.ilbemineral.com    ilknur@ilbemineral.com
İLCİ Patlayıcı Maddeler San.    http://www.ilcipatlayici.com    nks@ilcipatlayici.com
İLKAY MAKİNA Otomotiv İnş. Nak.       
İLKER HARİTACILIK       ilker_harita@yahoo.com
İNCELLER NAKLİYAT       incellernakliyat@hotmail.com
İNCELLER NAKLİYAT Harfiyat İnş.Taah.Turz.Gıda Oto Ltd.Şti       erdim_incel@hotmail.com
İNKAYA Madencilik ve Petrol Ürünleri    http://www.inkayamining.com.tr   info@inkayamining.com.tr
ismail yorulmaz   http://www.ismailyorulmaz.com   ismail.yorulmaz@gmail.com
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.    http://www.iar.com.tr    info@iar.com.tr
İŞ GÜVENLİĞİ MERKEZİ    http://www.isguvenligimerkezi.com    isguvenligi@e-kolay.net
İZFAŞ    http://www.izmirfair.com.tr    info@izmirfair.com.tr
İZMİR SERİGRAFİ Tabelacılık Grafik San.    http://www.izmirserigrafi.com    bilgi@izmirserigrafi.com
JEODİJİTAL Bilişim Teknoloji Madencilik    http://www.jeodijital.com    info@jeodijital.com
jeofizik servisi   www.jeofizikservisi.com   serkan1944@hotmail.com
JEOTEKNİK YERALTI MÜHENDİSLİK   http://tekinsondaj.tr.gg/Ana-Sayfa.htm   jeoteknik@hotmail.com
JS Jeofizik Servisi    http://www.jeofizikservisi.com    info@jeofizikservisi.com
JS JEOFİZİK SERVİSİ VE İLERİ TEK.LTD.ŞTİ   www.jeofizikservisi.com   info@jeofizikservisi.com
KALE Kayışları      http://www.kaleconveyor.com      info@kaleconveyor.com
KALE MADEN End. Ham. San.    http://www.kalemaden.com.tr    ist@kalemaden.com.tr
KALTUN Madencilik    http://www.kaltun.com.tr    kaltun@kaltun.com.tr
Kampüs Madencilik   http://www.kampusmadencilik.com.tr/   info@kampusmadencilik.com.tr
KAPLAN PETROL San. İnş.    http://www.soyakholding.com.tr   kaplan@soyakholding.com.tr
KARE Mühendislik    http://www.kare-engineering.com    info@kare-engineering.com
Karmine Kaadeniz Madencilik Dış Tic. A.Ş.       mustafademircivi@hotmail.com
KESKİN İş Güvenlik Malzemeleri    http://www.keskinis.com    keskinis@keskinis.com
KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları    http://www.knauf.com.tr    bilgi@knauf.com.tr
KOYUNCU Madencilik San. ve Tic.    http://www.koyuncumaden.com    info@koyuncumaden.com
KOZA Altın İşl.    http://www.ovacik-altin.com    bizeulasin@kozagold.com
LABRİS Madencilik ve San.    http://www.labrisltd.com    info@labrisltd.com
LAS ZIRH Zincir San.    http://www.laszirh.com    info@laszirh.com
Lider Madencilik Mühendislik Müşavirlik   www.lidermadencilik.com   info@lidermadencilik.com
M.O.S.K. Çevre Arıtım Sist.Müh.Müş.Danş.    http://www.mosk.com.tr    info@mosk.com.tr
Mad-den Ltd. Şti       u_diniz@yahoo.com
maden       yusufvarlibas@hotmail.com
MADENSEL GRUP Madencilik San. ve Tic. Ltd.   www.madensel.com   erhanyuksel@madensel.com
MADKİM Maden ve Kimya San.    http://www.madkim.com.tr    madkim@madkim.com.tr
MAPEK Makine ve San.    http://www.mapek.com    mapek@mapek.com
MARTIN ENGINEERING Dökme Malz. Mak.    http://www.martin-eng.com.tr    uwe.schneider@martin-eng.de
MAŞ Magnezit A.Ş.    http://www.mas.com.tr    magnezit@mas.com.tr
MATEL Hammadde San. ve Tic.    http://www.matel.com.tr    matel@matel.com.tr
MAVİ ÇEVRE Proje Danışmanlık    http://www.mavicevre.com    mavicevre@mavicevre.com
Melet Madencilik Nakliyat İnş.San.Tic.Ltd.Şti.   www.meletmaden.com   info@meletmaden.com
MERCEDES - BENZ Türk A.Ş.    http://www.mercedes-benz.com.tr    
MERTY ENERGY    http://www.mertyenergy.com    info@mertyenergy.com
META Madencilik Sanayi Enerji    http://www.metamaden.com    info@metamaden.com
METEK Madencilik ve Enerji Teknolojileri    http://www.metekmining.com   selcukbuyurgan@yahoo.com
METSO Minerals Dış Tic.      http://www.metsominerals.com      ercan.savas@metso.com
MICHELIN Lastikleri A.Ş.    http://www.michelin.com    banu.efe@tr.michelin.com
MİN-MER-TAŞ Maden Mühendislik ve Müşavirlik   www.minmer.com   maden@minmer.com
MİTTO MADENCİLİK MÜHENDİSLİK ORMAN İŞLERİ DIŞ TİCARET İTH.İHR. LTD.ŞTİ   www.mittomaden.com.tr,www.mittomaden.com   info@mittomaden.com.tr
MONAT Makina Mad.    http://www.vandergraaf.web.tr    info@vandergraaf.web.tr
MTA Genel Müd.    http://www.mta.gov.tr    mta@mta.gov.tr
NEK Elmaslı Kesim Teknolojileri    http://www.nek.com.tr    ankara@nek.com.tr
NESKO Maden San.    http://www.nesko.com.tr    hicran.yakar@yildizlarholding.com.tr
NEVADA ELEKTRONİK SİSTEMLER LTD. ŞTİ.   www.nevada.com.tr   nevada@nevada.com.tr
NEWMONT Altın Madencilik    http://www.newmont.com.tr    petek.deva@newmont.com.tr
NİTROMAK Mak. Kim.-Nitro Nobel Kim.    http://www.nitromak.com.tr    nitromak@nitromak.com.tr
NMG Sondaj Malzemeleri    http://www.nmgsondaj.com.tr    info@nmgsondaj.com.tr
NORMLAB    http://www.normlab.com    info@normlab.com
Oğulgüç Müh.Harita bürosu Muharrem Coşkun       cmuharrem@mynet.com
OK Dış Tic. ve Madencilik    http://www.ok-dtm.com    kayagultekin@ok-dtm.com
OKER Danışmanlık       okerdan@ttnet.net.tr
OLTU KÖMÜR    http://www.oltukomur.com    info@oltukomur.com
ONUR Taah. Taş. Tic.    http://www.onur-taahhut.com    info@onur-taahhut.com
OPAŞ Sanayi ve İnş. Malz. Ortak Paz.    http://www.interabrasive.com    opas@opas-tr.com
ORICA-NITRO Patlayıcı Mad. San.    http://www.orica-nitro.com.tr    info@orica-nitro.com.tr
ORTADOĞU Sondaj San.    http://www.ortadogusondaj.com    sondaj@tr.net
OZAN Madencilik İnş. İth. İhr.    http://www.ozaninsaat.com    ozaninsaat@ozaninsaat.com
ozen makina sanayi   www.ozenbakim.com   info@ozenbakim.com
Önmer ŞENKAL       omersenkal@hotmail.com
ÖZCE Madencilik    http://www.ozcemaden.com    info@ozcemaden.com
özen makina sanayi   www.ozenbakim.com   info@ozenbakim.com
ÖZGÜN İnşaat    http://www.ozgun-ins.com    oner@ozgun-ins.com
PANTEK Teknik Servis San.       pantek@hotmail.com
PARAGON MADENCİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ.   www.paragon.us.com   madenticarett@hotmail.com
PEMA Madencilik Enerji Kimya San.    http://www.pemamaden.com.tr    info@pemamaden.com.tr
PENA İç ve Dış Tic.      http://www.penatrade.com      info@penatrade.com
POLAT Maden San. ve Tic. A.Ş.    http://www.polatmaden.com    polatmaden@polatholding.com
POMZA EXPORT Maden San.    http://www.pomzaexport.com    pomza@pomzaexport.com
POZİTİF SONDAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   www.pozitifsondaj.com.tr   pozitif@pozitifsondaj.com.tr
PPM Kirlilik Önleme ve Yön. Dan.    http://www.ppm.com.tr    ppm@ppm.com.tr
Pro-med Reklamcılık Ltd. Şti.   http://promedreklam.com   aydin@sektormaden.com
REMAS Redüktör ve Mak. San.    http://www.remas.com.tr    remas@remas.com.tr
RİSKNET Darem Sigorta Aracılığı    http://www.risknet.com.tr    info@risknet.com.tr
saha madencilik müş hiz       hakanderin@gmail.com
SANDVİK Endüstriyel Mamüller San.    http://www.sandvik.com    info@sandvik.com
SARDEMİR End. Tesisler İnş. San.    http://www.sardemir.com    sardemir@sardemir.com
SARKUYSAN A.Ş.    http://www.sarkuysan.com    info@sarkuysan.com
Sarp mühendislik müşavirlik    www.sarpmuhendislik.net   info@sarpmuhendislik.net
SELİM USTA Yapı Malz. Madencilik    http://www.selimusta.com    satis@selimusta.com
SENKRON Grup       
sep group   www.sep-group.com   sep-group@hotmail.com
Seramik Araştırma Merkezi   www.seramikarastirma.com   pdag@anadolu.edu.tr
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.   www.seramikarastirma.com.tr   mail@seramikarastirma.com.tr
SERMAK Mermer Makinaları    http://www.sermak.com    info@sermak.com
SEVECEN Çanta San.    http://www.sevecen.com.tr    sevecen@sevecen.com.tr
SIRRI GERÇİN Kalsedon Maden    http://www.kalsedon.com.tr    sirrigercin@superonline.com
SİMGE SONDAJ İNŞ LTD ŞTİ       simgein@hotmail.com
SİMMER MARBLE       mavi_akdenizli_07@hotmail.com
SİNTEK Ltd. Şti.    http://www.sintektr.com    info@sintektr.com
SİSMAK Sistem Mak. ve Yedek Parç.    http://www.sismak.com.tr    sismak@isnet.net.tr
SİSMİK ENERGY GROUP   www.sismikenergy.com   sismik@sismikenergy.com
SİSMİK MADENCİLİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ve YERALTI ARAŞTIRMA MERKEZİ   www.sismikmadencilik.com   sismikmadencilik@hotmail.com
SmartAge Yönetim Teknolojileri ve Danışmanlık   www.smartage.com.tr   smartage@smartage.com.tr
SONEKSAN Sondaj    http://www.soneksan.com    soneksan@soneksan.com
SONEKSAN SONDAJ LTD STI   www.soneksan.com   ertanson@hotmail.com
SONMAK    http://www.sonmak.com    sonmak@sonmak.com
SOYAK BETON San. A.Ş.    http://www.soyakholding.com.tr    info@soyakbeton.com.tr
SÖĞÜTSEN Seramik    http://www.yildizlarholding.com.tr    emin.bilen@yildizlarholding.com.tr
SPEKTRA JEOTEK San. ve Tic.    http://www.spektra.com.tr    spektra@spektra.com.tr
SRK Danışmanlık ve Müh.    http://www.srkturkiye.com    info@srkturkiye.com
SSAB Swedısh Steel Çelik Dış Tic.      http://www.hardox.com      ssabturk@superonline.com
STANDART LABORATUVARLAR İşletmeciliği    http://www.standardlab.org    yarimca@standardlab.org
SUD-CHEMIE    http://www.sud-chemie.com    info@sud-chemie.com
SUPHAN YAŞAR Maden Müh. Müş.    http://www.suphanyasar.com    suphanyasar@yahoo.com
ŞAHİN Madencilik Müh. Müşv. Tic.    http://www.sahinmadencilik.com    sevalkurum@sahinmadencilik.com
ŞEN Madencilik    http://www.senmadencilik.com.tr    sentas@senmadencilik.com.tr
ŞENBAY Patlayıcı Madd. Nak. San.       senbay1996@gmail.com
ŞETAT Madencilik    http://www.setatmaden.com.tr    setatmaden@superonline.com
ŞİMŞEKLER Yangın Söndürme İş Güv.    http://www.simsekler.com.tr    yangin@simsekler.com.tr
şinasi atik   www.sinasiatik.com   sinasiatik@sinasiatik.com
TeamPrevent İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd.Şti.   www.teamprevent.com   c.sefertas@teamprevent.com
TECK COMINCO Madencilik    http://www.teckcominco.com    nurettin.ahi@teckcominco.com.tr
Teknik Limited   www.tekniklimited.com   info@tekniklimited.com
TEKNİK MADEN MÜHENDİSLİK&MÜŞAVİRLİK   www.teknikmaden.com   info@teknikmaden.com
TEMSA San. ve Tic. A.Ş.    http://www.temsa.com.tr    info@temsa.com.tr
tercih madencilik   www.tercihmadencilik.com   tercihmadencilik@gmail.com
TETE Madencilik    http://www.tete-mine.com    info@tete-mine.com
TKİ Genel Müd.    http://www.tki.gov.tr    tkiadmin@tki.gov.tr
TOPRAK MERMER Sanayi A.Ş.    http://www.toprakmermer.com.tr    info@toprakmermer.com.tr
TUNA Madencilik    http://www.tunamining.com    tunamining@tunamining.com
TÜFEKÇİOĞLU Kauçuk San.    http://www.tk.com.tr    info@tk.com.tr
Tüfekçioğlu mermer       gamzelim_mustafa_17@hotmail.com
TÜPRAG Metal Madencilik    http://www.tuprag.com.tr    tuprag@tuprag.com.tr
Türeks Madencilik A.Ş   http://www.tureks.com.tr   --
TÜRK MAADİN Şirketi    http://www.turkmaadin.com.tr    tmaadin@ultratv.net
TURMAP MADENCİLİK MÜH LTD. ŞTİ.   www.turmap.org   turmapmadencilik@gmail.com
Türkiye Maden İşçileri Sendikası    http://www.madenis.org.tr    bilgi@madenis.org.tr
Türkiye Taşkömürü Kurumu    http://www.taskomuru.gov.tr    webmaster@taskomuru.gov.tr
TÜYAP Fuarcılık    http://www.tuyap.com.tr    tanitim@tuyap.com.tr
ÜNAL MADENCİLİK       fatihyildiz_1980@hotmail.com
ÜNTAŞ Ünye Taş Mad. San.    http://www.untas.com    untas@untas.com
VİRA GROUP İç ve Dış Tic.      http://www.viragroup.com      viragroup@superonline.com
VOLVO Otomotiv    http://www.volvo.com.tr    info@volvo.com.tr
YAKUT SONDAJ   www.yakutsondaj.com   yakut.sondaj@hotmail.com
yaşar sondaj       akben_307@hotmail.com
YAVAŞÇALAR PATLAYICI    http://www.yavascalar.com    kamil.ozcelik@yavascalar.com
YENİ ANADOLU Mineral Mad.    http://www.yenianadolu.com    erdenyuksel@yenianadolu.com
Yerlatı Madencilik   www.ahmetercan.net   ahmetercan@ahmetercan.net
YERTAŞ İnşaat Turizm San. ve Mad.    http://www.yertas.com    yertas@yertas.com
YİBİTAŞ Kraft Torba San.    http://www.ciasan.com    kbaser@ciasan.com
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı    http://www.ymgv.org.tr    ymgv@ymgv.org.tr
ZİRVE Madencilik    http://www.zirvemadencilik.com.tr    yilmazsuat77@hotmail.com
ZİYA ERDEMLİ       ziyaerdemli_5143@hotmail.com
97  Madencilik / Maden Arama / Ynt: Maden Arama Yöntemleri Yardım ? : Kasım 09, 2013, 11:56:00 ÖÖ
Bu makale olabilirmi ??

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.journalagent.com%2Fz4%2Fdownload_fulltext.asp%3Fpdir%3Dpajes%26plng%3Dtur%26un%3DPAJES-80299&ei=PQZ-UsiXB-uN7AaI6IF4&usg=AFQjCNG71t7gSNQ2hvJ1wXG0sRzDHZ1dEw&sig2=D90zm4RP2vkcMVKlVVJ0Fg&bvm=bv.56146854,d.bGE

98  Madencilik / Maden Arama / Ynt: Maden Arama Yöntemleri Yardım ? : Kasım 09, 2013, 11:53:46 ÖÖ
sitedeki raporlara bir bakın ama bu konuyu özel aramak gerekiyor. Metalik cevher işleyen firmaların araştırma raporlarına yada büyük çaplı projelere ulaşabilirseniz (altın) gibi ancak o projelerde bulabilirsiniz.
99  Kütüphane / Jeolojik Harita Alma / Ynt: Jeolojik Harita Alma Ders Notları/Slaytları : Kasım 09, 2013, 11:51:44 ÖÖ
başarılar ..
100  Kütüphane / Mineraloji ve Petrografi / Ynt: Mineraloji ve Petrografi : Kasım 09, 2013, 11:50:54 ÖÖ
bu ders notlarının ingilizcelerini hiç araştırmadım belki vardır ama sitedeki birçok ders notu selçuk üniversitesi maden mühendisliği bölümünde kendi yazdığımız ders notlarıdır.
101  İlanlar / Ocak ve Hammadde İlanları / Afyon Sandıklı'da Satılık Demir Sahası : Kasım 08, 2013, 10:24:55 ÖS
Afyon Sandıklı ilçesi sınırlarında numune analizleri yapılmış detaylı raporu bulunan yüksek tenörlü demir sahası satılıktır.
İlgilenenler iletişime geçebilirler.

Uğur Göksel OKUMUŞ - ugurgokselokumus@gmail.com - 05059161881
102  Haberler / Madencilik Haberleri / 2013 Maden İhracatı Rekor Seviyede : Kasım 08, 2013, 10:21:00 ÖS
2013 Maden İhracatı Rekor Seviyede


Madencilik sektörü, ihracatta Ekim ayında da yükselişte. İMİB verilerine göre Ocak-Ekim 2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24,54 artışa imza atan madencilik sektörünün ihracatı 4 milyar 178 milyon dolara ulaştı. Bu yılda maden ihracatının % 50'si Çin'e yapıldı.Madencilik sektörü, ihracatta Ekim ayında da yükselişte. İMİB verilerine göre Ocak-Ekim 2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24,54 artışa imza atan madencilik sektörünün ihracatı 4 milyar 178 milyon dolara ulaştı. Bu yılda maden ihracatının % 50'si Çin'e yapıldı.Türk madencilik sektörü, Ekim ayı sonu itibari ile 10 ayda değer bazında 4 milyar 178 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24,54 artış sağladı. Bu yılda ihracatın en fazla yapıldığı ilk beş ülke sıralaması değişmeyerek, Çin, ABD, Irak, Belçika ve İtalya oldu. Ekim ayında 386 milyon 732 bin dolarlık ihracat yapan sektör, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 13,82 oranında artırdı. 184 milyon 418 bin dolarlık ihracat ile doğal taş sektörü en fazla ihracat gerçekleştiren madencilik alt sektörü oldu. Bu yılda en fazla maden ihracatı yapılan Çin, toplam maden ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini üstlenerek Ocak-Ekim 2013 döneminde de konumunu korudu. Çin’e yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,44 artışla 2 milyar 53 milyon dolara ulaştı. Madencilik sektörü, 2013 yılının on aylık döneminde Bulgaristan, Güney Kore Cumhuriyeti, Libya, Hollanda ve Azerbaycan-Nahçıvan’a yaptığı ihracatı önemli oranda arttırdı. Bu yıl ülke bazında geçen yıla oranla en fazla ihracat artışı Bulgaristan'a gerçekleştirildi. Bulgaristan’a yapılan ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 180,20'lik rekor bir artışla 87 milyon 881 bin dolar oldu. Aynı dönemde Güney Kore’ye yüzde 123,65 artışla 34 milyon 764 bin dolarlık, Libya’ya yüzde 90,42 artışla 31 milyon 684 bin dolarlık, Hollanda’ya yüzde 79,80 artışla 59 milyon 47 bin dolarlık, Azerbaycan-Nahçıvan’a ise yüzde 65,19 artışla 47 milyon 224 bin dolarlık maden ihracatı gerçekleştirildi.


Kaynak : madenveocak.com.tr
103  Haberler / Madencilik Haberleri / Soma Uyar Madencilikte Meydana Gelen İş Kazaları Hakkında : Kasım 08, 2013, 10:15:33 ÖS
Soma Uyar Madencilikte Meydana Gelen İş Kazaları Hakkında yazılmış geniş çaplı bir haber.
Aslında ocakta meydana gelen kazalara birçoğumuz kulak dolgunluğu yaşıyoruz ama bunlar kaza değil cinayettir.
Bağlantıdaki haberi okumanızı tavsiye ederim.
http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7760:uyar-madencilik-insan-ogutuyor-isig-meclisi&catid=60:maden&Itemid=184
104  Kütüphane / Madenlerde Ulaştırma ve Su Atımı / Ynt: Madenlerde Ulaştırma ve Su Atımı Ders Slaytları : Kasım 07, 2013, 02:11:32 ÖS
dosya çalışıyor arkadaşlar problem yok..
105  Maden Yatakları / Mermer-Granit-Traverten-Doğaltaş / Ynt: TRAVERTEN NEDİR VE TÜRKİYEDEKİ TRAVERTEN OCAKLARI : Kasım 03, 2013, 01:47:07 ÖS
ÇAKMAKLAR MERMER TRAVERTEN OCAĞI - DENİZLİ - KAKLIK


FABER MERMER TRAVERTEN OCAĞI - DENİZLİ - KAKLIKSİRMERSAN TRAVERTEN OCAĞI - DENİZLİ - KAKLIK

AYDIN MERMER TRAVERTEN OCAĞI - DENİZLİ - KAKLIK
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 81