• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
  İletileri Göster
Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 81
211  Madencilik Tarihi / Madencilik Tarihi / Türkiye'de Jeoloji Tarihine Kısa Bir Bakış : Mayıs 01, 2012, 09:59:11 ÖS
Türkiye’de jeoloji:

Türkiye’de bugünkü anlamıyla jeoloji 20. yüzyılın başlarında kurulmuş, günümüze kadar gelişmeler göstermiştir. 1915 yılında İstanbul Darülfünun jeoloji kürsüsüne Alman Walther Penek çağrılmış Vefa’da bir konaktaki jeoloji ve mineroloji enstitüsünü yönetmiş, öğretim ve araştırma alanlarında çalışmalara girişilmiştir. O devirde Penck ve yardımcısı Hamit Nâfiz Pamir, İstanbul Boğazı ve çevresi ile Bursa ve Uludağ’da geziler yapmış, jeolojik yayınlarda bulunmuşlardır. 1935 yılında bir yandan Mâden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) faaliyetlerine girişirken, bir yandan da üniversite ve bâzı yüksek okullarımızda jeoloji öğretimi araştırmaları ilerleme yoluna girmiştir. MTA’nın yayınladığı birçok kitaplar yanında, jeolojik araştırmaların önemli yer tuttuğu bir dergi düzenli olarak, daha sonra Türkiye Jeoloji Kurumu kurularak bültenler yayınlanmıştır. Bu arada Türkiye’nin 1.800.000 ölçekli ve 8 paftalık jeoloji ve tektonik haritaları yayınlanmış (1946), daha sonra 1.500.000 ölçekli ve geliştirilmiş bir jeoloji (18 pafta) haritası çıkarılmıştır. Bu gelişmeler sırasında İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde de jeoloji üzerine çalışmalar olmuş ve büyük gelişme sağlanmıştır.
212  Madencilik / Maden Arama / Jeolojide Uzaktan Algılama Yöntemleri : Mayıs 01, 2012, 09:06:44 ÖSJEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ

Uzaktan Algılama; yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfer ya da uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle yeryüzünün doğal ve yapay objeleri konusunda bilgi alma ve değerlendirme tekniği olarak açıklanabilir. Bu açıklamada; objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle objeler hakkında bilgi edinebildiği anlaşılmaktadır.
Doğal öğelerin türlerinin belirlenmesi ve dağılımlarının haritalamasında en başarılı teknik Uzaktan Algılama Tekniğidir. Cisimler doku ve konum özelliklerine göre güneş ışınlarını değişik dalga boylarında yansıtırlar yada absorbe ederler. Özel platformlarla (uydu,uçak)taşınabilen algılama düzenekleri ile yansıyan ışınlar algılanabilmektedirler. Bu yolla elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi ile istenilen alan içerisindeki doğal öğelerin yerleri haritalanabilmektedir.
Yer kaynaklarının araştırılması ve haritacılık için önemli bir uydu da Avrupa Uzay Ajansı(ESA) tarafından 1985 yılında uzaya gönderilen Spot uydusudur.Yeryüzü koşullarına göre çok daha ucuza mal olmanın yanında bazen yerden görünmeyen yapısal özellikleri uzaydan görmek çok daha kolay olmaktadır. Ayrıca yer çalışması yapılamayan alanlar için çok önemli bir bilgi kaynağıdır.

Ek olarak,jeolojik haritalama ve araziye gitmeden arazi analizi,jeolojik birimleri haritalamada,sel baskınlarını haritalamada,buz tipi,yoğunluğu ve buz kütlelerinin hareketlerini,okyanus özellikleri,okyanus rengi ve birikintilerin yoğunluğu,petrol sızıntılarının tesbiti,kayaç tabakalarının uydular sayesinde görüntülenmesi gibi jeolojik uygulamalarda uzaktan algılama ile incelenir ,yorumlanır.Jeolojideki uygulamalara şöyle örnekler verebiliriz:
Diri faylarla ilgili son zamanlarda kullanılan ve çok büyük kolaylıklar sağlayan bir yöntemdir. Uzaya yerleştirilen çeşitli uydulardan alınan görüntü ve diğer verilerin kullanılması vasıtasıyla faylardaki bazı özellikler çok hassas bir şekilde takip edilir. Bu yolla, diri fay gidiş istikameti, faydaki kayma miktarı, hareket yönü veya anormal değişiklikler hassas bir şekilde saptanır.
Tarihsel deprem kayıtları: Diri faylar ve segmentleriyle ilgili geçmiş tarihsel dönem bilgileri ve aletsel kayıtlar depremsellik çalışmalarında çok önemlidir. Bu değerlendirmeler sonucu, diri fayların veya segmentlerinin bazı özellikleri örneğin, geçmiş yıllarda meydana gelmiş depremlerin yerleri (odak noktası), oluşum yılları, depremin büyüklüğü ve şiddeti ve sonuçta deprem üretme periyodları ortaya konabilir. Üzerinde en son meydana gelen depremden sonra günümüze kadar kaç yıl geçtiği, deprem üretme periyodunun zaman olarak dolup dolmadığı, veya bu zamanı normal zamanından daha öne çekebilecek diğer jeolojik olaylarla ilişkilendirilmesi gibi konularda değerlendirmeler yapılır.

Toprakların Spektral Yansıma Karakteristikleri: Toprak Etüt ve Haritalamada toprak terimi, özel bilimsel bir terimdir. Örneğin bazı mühendislik dalları ile toprak bilimcileri toprak kavramı ve toprağın kullanıma farklıdır. En önemli kaynak olarak bilinen ve tarımın en temel yapı taşı olan toprakların uydu görüntülerinde görünme özellikleri yada güneş ışınlarını yansıtma veya absorbe edebilme yetenekleri,toprakların mineral içeriklerine,rengine, içeriğine, bünyelerine, ana özdeğin çeşidine, organik madde içeriğine ve arazi eğimine bağımlı olarak farklılık gösterir. Bu özellikleri de uydu görüntüleri kullanılarak ayrımlı toprakların birbirlerinden ayırt edilebilmelerini, sınır çizgilerinin çizilmelerini yani haritalanmalarını sağlar. Toprak oluşum proseslerinin etki ve katkı derecelerine bağlı olarak özellikleri yönünden farklılıklar gösteren topraklar,yine bu özelliklerine bağlı olarak fotoğraflar ve görüntüler üzerinde çok farklı ve karmaşık yansıma vermektedir. Topraklar sahip oldukları bu özelliklerin fotoğraflar ve görüntüler üzerinde yorumlanmasıyla ayırt edilebilmektedir. Aynı zamanda bireysel toprak özelliklerinin yanı sıra majör arazi formlarının alt üniteleri olan yöresel rölyef, eğim,drenaj,vejetasyon,renk ve ton karakteristiğide topraklardan olan yansımayı ve bağlı olarak görüntü yorumlamalarını önemli derecede etkilemektedir. Topraklar ancak üzerinde bitki örtüsü yoksa bazı yansıma karakteristikleri göstermektedir. Her ne kadar topraklarda, bitkiler kadar seçicilik özelliği yok ise de yukarıda sözü edilen bireysel toprak özellikleri ve çeşitli foto elementleri,majör arazi formları ile birlikte yorumlamaların bazı bilgilerin üretilmesi olasıdır. Toprakların spektral karakteristikleri toprak rengi,toprak tekstürü,toprak strüktürü,toprağın kimyasal bileşimi organik madde ve su içeriği gibi kompleks bireysel toprak özelliklerine bağlıdır.
Ayrıca bu konularla ilgili çeşitli yayınlanan makaleler ve çalışmalar da şöyledir:

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ UYGULANARAK EROZYON RİSKİ TAŞIYAN ALANLARIN BELİRLENMESİ:
TÜRKİYE İÇİN BİR ÇALIŞMA
H. Ali GEMALMAZ, Hakan DEMİRBÜKEN, Hasan AZTOPAL, Necdet ÇALIŞ
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Uzaktan Algılama – Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi
ÖZET


Çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama gibi yeni tekniklerin erozyon riski taşıyan alanların belirlenmesinde uygulanabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Konya Karapınar bölgesi örnek alan olarak seçilmiş ve hesaplamalar için gerekli veriler toplanmıştır. Bu veriler Arc-Info yazılımı kullanılarak sayısal ortama aktarılmıştır. İnceleme alanının Nisan 1993 Landsat – TM görüntüsü Erdas görüntü işleme yazılımı ile işlenmiştir. Görüntü ve coğrafi verilerin entegrasyonuyla gerekli analizler yapılarak inceleme alanında erozyon riski taşıyan alanlar tespit edilmiştir. Bu yöntemle elde edilen bilgilerin kullanım potansiyeli ve karar verici için önemi vurgulanmıştır.
Araştırma Sempozyumu’93, Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği ve T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 22-24 Kasım 1993, ANKARA.
II Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri,15-17 Mayıs 1994, Uludağ-BURSA.

UZAKTAN ALGILAMAYA DAYALI ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI İÇİN BİR TÜRKİYE ARAZİ TABAKALAMASI ÇALIŞMASI
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Uzaktan Algılama Şubesi
ÖZETÜlke geneli için uzaktan algılama tekniklerinden yararlanılarak araştırılacak konularda tam sayım yaklaşımının kullanılması tüm ülkenin uydu görüntüleri ile kapsanmasını gerektirmektedir. Bu işlem, tüm ülkeyi kapsayacak görüntülerin temin ve işleme maliyetinin yüksek olmasına, sonuç alma sürecinin ise uzamasına sebep olacaktır. Dolayısıyla, özellikle dinamik yapı gösteren ve kısa sürede sonuç alınması gereken konularda örnekleme yönteminin kullanılması kaçınılmazdır. İstatistiksel olarak örnekleme yöntemi ile yapılan araştırmalarda yapılacak olan tahminlere ait varyansın küçültülmesi, araştırma konusu kitlenin kendi içinde homojen bir yapı gösteren tabakalara ayrılarak, örneklerin bu tabakalar temelinde seçilmesi ile mümkün olacaktır.
Buna bağlı olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uzaktan algılama ile ekili alan örneklemesine çerçeve oluşturmak üzere ”Türkiye Arazi Tabakalaması” yapılmıştır. Bu çalışmada LANDSAT5-MSS uydu görüntülerine ait 1:250,000 ölçekli film çıktılar kullanılmıştır.
213  MadenTürk / Tanışalım Kaynaşalım / Ynt: Kim Nereden ?? : Mayıs 01, 2012, 11:24:24 ÖÖ
Hoşgeldiniz aramıza..
214  Madencilik / Maden Arama / Türkiye'de Hangi Şirket Nerede Altın Arıyor ? : Mayıs 01, 2012, 11:20:36 ÖÖ
Hangi şirket nerede altın arıyor?
- Fronteer Eurasia: Cayman Adaları'ndan gelen şirket, Kuzeydoğu Anadolu'da yaptığı altın arama çalışmalarında 3.5 milyon onsluk altın rezervi buldu.

- Rio Tinto: ABD'li Türkiye'de 6,3 milyon dolarlık altın rezervi buldu. Şirket, 20 milyon dolarlık yatırım yaptı.

- Ariana: İngiliz şirket Artvin'de arama yapmak 19 arama ruhsatı aldı. Mardin Kızıltepe ve Balıkesir Sındırgı'da toplam bin 820 kilometrekare alanda altın arama çalışmalarını yürütüyor.

- Odyssey: Tavşanlı'da altın arama çalışmaları yürütüyor. İngiliz Ariana ile bu bölgede işbirliğine gitti.


- Stratex: ABD'li şirket, Uşak ve Kütahya arasında bulunan Murat Dağı'nda altın buldu. Şirket ayrıca Konya İnlice, Çanakkale Dikmen,Belen Ergama üçgeni ile Eskişehir Muratdere'de de altın arama çalışmlarını sürdürüyor.

- Tüprag Madencilik: Kanadalı Eldorado Gold madencilik şirketinin Türkiye temsilcisinin 5 adet altın arama ruhsatı bulunuyor. Uşak’ın Eşme İlçesindeki Kışladağ altın madeninde üretime devam ediyor.

- Teck Cominco: Kanadalı maden şirketi Kaz Dağları'nda başta Balıkesir İvrindi, Havran, Balya ve Çanakkale Ezine olmak üzere 7 mevkide çalışma yürütüyor. Şirketin aynı zamanda Artvin Cerrattepe’de işletmesi bulunuyor.

- Koza Madencilik: Ovacık'ta altın çıkaran firmanın 7 adet sahası bulunuyor. Koza Madencilik ayrıca Balıkesir  Havran Altın madeninden çıkarttığı toprağı, Bergama Ovacık’taki tesislerinde işliyor.

- Pregold Madencilik: 4 adet altın arama ruhsatı bulunuyor. Mali ve Gana’da aramalar yapan şirketin sahibi Goldaş.

- Hüseyin Avni Akol: Yerli firmanın 1 adet işletme ruhsatı var.

- Galata Madencilik: Firma Ariana Madencilik’le çalışıyor. En büyük hissedarları bir İngiliz şirket.

- Doğu Truva Madencilik: Teck Cominco’nun desteklediği Fronteer’e ait firmanın Çanakkale Bayramiç’te 1 arama sahası bulunuyor.

- Kuzey Truva Madencilik: Kanadalı Teck Comico’nun desteklediği Fronteer firmasına ait. 6 noktada arama yapıyor. Hepsinin işletme ruhsatı var.

- Çanakkale Madencilik: 3 adet arama ruhsatı bulunuyor.

- Global Madencilik: Çanakkale Kocayayla köyünde altın araması yapıyor. İşletme ruhsatı için başvuruda bulunan şirket. Gerekli izinlerin ardından üretime başlayacak.Kaynak : http://www.yapi.com.tr
215  Madencilik / Maden ve Çevre / Koza Altın - Maden Ziyaretleri : Mayıs 01, 2012, 10:53:32 ÖÖ
Maden Ziyaretleri

Koza Altın İşletmeleri, 17 Mayıs 2006 tarihinde yayınladığı basın açıklaması ile insan sağlığına ve çevreye duyarlılığı, üretimde olduğu süredeki tüm denetimlerle tescillenen, dünyanın en iyi çevre teknolojisine sahip Ovacık Altın Madeni’nin kapılarının herkese açık olduğunu, dileyen bütün üniversitelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, yerli ve yabancı turistlerin faaliyette olan madeni gezip bilgi edinebileceğini tüm Türkiye’ye duyurdu. Ovacık Altın Madeni’ne gelen tüm ziyaretçilere altının cevher olarak bulunduğu açık ocaktan, dore külçe olarak döküldüğü, aşamaya, dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarından arıtma tesislerine kadar her adım ayrıntılarıyla anlatılıp, çevre ve üretim performansları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca misafirlerin gerek tesiste gerekse külçe altınlar ile fotoğraf çekilmelerine de imkan sağlanıyor.
Basında geniş yer bulan bu açıklama ile birlikte madeni ziyaret edenlerin sayısı da her geçen gün arttı. Türkiye’nin ilk altın madeni olan “Ovacık Altın Madeni” kullandığı teknoloji, gösterdiği çevre ve üretim performansları ile her kesimden vatadaşın ilgisini çeken bir işletme. Ziyaretçilerin tek yapması gereken ise Halkla İlişkiler Bölümü’ne başvurmak.
 
2009 yılının ilk 10 ayında Ovacık Altın Madeni’ni ziyaret edenlerin sayısı 1500′ü aştı. Ziyaretçiler arasında bilimadamları, belediye başkanları, yerli ve yabancı turistler, sivil toplum örgütleri, üniversite öğrencileri, ilköğretim okulu öğrencileri, ordu mensupları, yazılı ve görsel basından gazeteciler, yatırımcılarımız ve altının nasıl çıkarıldığını merak eden değişik meslek gruplarından vatandaşlar vardı.
 
Bu yıl da doğru bilgilendirmenin önemli bir parçası olan altın madeni turlarına, madenin işleyişi, çevresel etkileri ve üretim performansları hakkında bilgi edinmek isteyen tüm kişi ve kuruluşlar davetlidir.


Kaynak : http://kozaaltin.com.tr
216  Pc-Teknoloji / Madencilik Yazılımları / Ynt: Datamine Açık Ocak Modellemesi - Eğitim Notu : Nisan 25, 2012, 10:19:47 ÖÖ
türkçe bilmiyorum ama ingilizce olabilir araştırmadım hiç ?
217  Serbest Bölge / Soru - Cevap / Ynt: yeraltı üretim yöntemleri hakkında bilgisi olanlar lütfen yardım : Nisan 17, 2012, 11:18:15 ÖÖ
3. soru ) 15-16 olacaktır. Vardiya sonuna denk gelebilmek için patlatmalar ocakta işçinin az olduğu saatlerde yapılmalıdır.
218  Medya / Madencilik Videoları ve Animasyonları / Türkiye'nin Beyaz Altını - Pomza - Süleyman Demirel Üniversitesi : Nisan 17, 2012, 07:59:54 ÖÖ
Türkiye cari açığını pomza ile kapatabilir - Gazete32


Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Pomza Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lütfullah Gündüz, dünya pomza rezervinin yüzde 45’ine sahip Türkiye’nin, pomzayı farklı endüstriyel alanlarda değerlendirmesi halinde elde edilecek gelirle, cari açığın dahi kapatılabileceğini söyledi.

Kaynak: Gazete32
219  Kütüphane / Sondaj Tekniği / Ynt: Sondaj Tekniği Ders Notları : Nisan 16, 2012, 06:10:45 ÖS
başarılar sınavlarınızda..
220  Kütüphane / Fizik / Ynt: Serway Fizik - Türkçe : Nisan 15, 2012, 07:38:15 ÖÖ
gayet açık bir not indirdikten sonrada yorumlarınızı bekliyoruz.
221  MADENCİLİK VE PROJELENDİRME / MADENCİLİKTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE MADENCİLİK AŞAMALARI / Ynt: Grafit Maden Sahası Projesi : Nisan 09, 2012, 12:49:13 ÖÖ
hemen vazgeçtin sende olmadı böyle
Bu yaptığın madenciye yakışmaz...


222  Kütüphane / Kömür Hazırlama / Kömür Yıkama Eğrileri Nasıl Çizilir ?? : Nisan 06, 2012, 01:00:06 ÖS
Arkadaşlar Merhabalar;

Elimden geldiğince kömür eğrilerini farklı renklerde çizip hesaplamaların yapıldığı bölümlerde de aynı renkleri kullanarak eğrilerin çizilirken hangi aşamaların izlenildiğini basit yolla anlatmaya çalıştım.
Konuda zorlanan arkadaşlar a4 boyutunda renkli çıktı alırlarsa konunun aydınlanacağına inanıyorum.

Kolay gelsin başarılar..DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -
223  Kütüphane / Madenlerde Tahkimat / Madenlerde Tünel ve Tahkimat İşleri - Ders Özeti : Nisan 05, 2012, 02:50:36 ÖS
Madenlerde Tünel ve Tahkimat İşleri - Ders Özeti
A4 boyutunda çıktı alınabilir.
BaşarılarDOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -
224  Pc-Teknoloji / Madencilik Yazılımları / Ynt: Autocad - Ücretsiz Öğrenci Lisansı : Nisan 04, 2012, 10:40:27 ÖS
Çok kalite bir uygulama güzel paylaşım olmuş.
Çok teşekkürler Mehmet devamını bekliyoruz ..
225  Haberler / Madencilik Haberleri / Mihalıççık ta Kömür Ocağında Göçük - 4 Ölü : Nisan 03, 2012, 12:09:16 ÖS
Eskişehir’in Mihalıççık İlçesindeki kömür ocağında 4 işçinin ölümüyle sonuçlanan göçüğün, yerin 280 metre altında, ’yalancı tavan’ın (kömürden sonraki gevşek tabaka) çökmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi. Mihalıççık Belediye Başkanı Ümit Güven, kömür ocağının ruhsatının olduğunu, yaklaşık 25 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü ve bölgedeki en güvenilir işletmelerden biri olduğunu söyledi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunağılı Köyü’ndeki Karadeniz Madencilik şirketine ait kömür ocağında dün saat 18.30 sıralarında göçük meydana geldi. Alınan bilgilere göre ocaktaki tavan çökmesi sonucunda göçük altında kalan Ramazan Karaca (46), Hamza Aktürk (45), Hüseyin Kök (44) ve İsa Mırık (39) adlı işçiler arkadaşları tarafından toprak ve kömür yığını altından çıkartıldı.

Arkadaşları göçük altından çıkardıkları işçilere işletme bahçesinde bulunan araçlara konularak Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne götürdü. Beypazarı Devlet Hastanesi acil serviste görevli doktorların 4 işçinin ölmüş olduğu belirledi.

ÖLEN İŞÇİLER ANKARA ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Ölen işçiler Ramazan Karaca, Hamza Aktürk, Hüseyin Kök ve İsa Mırık’ın cesetleri cumhuriyet savcılığının talimatıyla dün gece saat 23.00 sıralarında Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınıp otopsileri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İşçilerden Ramazan Karaca, Hamza Aktürk ve İsa Mırık’ın Kütahya’nın Gediz ilçesinden, Hüseyin Kök’ün de Ordu’nun Korgan ilçesinden gelerek Koyun Ağılı Köyü’ndeki maden ocağında çalıştıkları belirtildi. 4 işçinin cesetleri yapılacak olan otopsiden sonra yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketlerine götürülecekleri bildirildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Mihalıççık Cumhuriyet savcılığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Mihalıççık Kaymakamı Zekeriya Göker ile Belediye Başkanı Ümit Güven de Koyunağılı Köyü’ndeki maden ocağında giderek yetkililerden bilgi aldı.

Mihalıççık Kaymakamı Zekeriya Göker, kömür ocağında meydana gelen göçükte 4 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yerin 280 metre derinliğinde ’Yalancı tavan’ olarak (kömürden sonraki gevşek tabaka) adlandırılan kömür ocağındaki tavanın çökmesi sonucunda işçilerin göçük altında kaldığını ifade eden Zekeriya Göker, cumhuriyet savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Zekeriya Göker ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Mihalıççık Belediye Başkanı Ümit Güven de yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağında ilk kez böyle bir göçüğün meydana geldiğini söyledi. Ocağının ruhsatı bulunduğunu açıklayan Ümit Güven, "Burada iş güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınıyordu. Bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadı. Göçük altında kalan işçiler, enkaz altından çıkartılıp Beypazarı Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda ölmüşler" diye konuştu.

Mihalıççık Belediye Meclis üyesi Ali Osman Mumcu ise kendisinin de olayın ardından kömür ocağına gittiğini söyledi. Kömür ocağındaki tavan çökmesi sonucunda işçilerin göçük altında kaldığını belirten Mumcu, işletmenin yöredeki en eski maden işletmelerden biri olduğunu söyledi.

OCAK GİRİŞİNDEKİ YAZILAR

Bu arada 4 işçinin öldüğü kömür ocağının girişine güvenlik şeridi çekildi, 2 jandarma eri önünde nöbet tuttu. Kömür Ocağı girişinde "Bismillahirrahmanirrahim" ve altında da "Önce Emniyet" yazısı dikkat çekti.


Kaynak : Hurriyet.com
Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 81