• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
  İletileri Göster
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 81
136  MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI / Sektörden Güncel Gelişmeler / İSG Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Çalışabilecekleri İş Yerleri : Şubat 20, 2013, 11:45:17 ÖÖ
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Çalışabilecekleri İş Yerleri

HAZIRLAYAN : HAKKI ELBİR
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda;

Madde 3: f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
ifade eder.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda;                                                                      
Madde 8: (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi
hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

(5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip
olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi
bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler
dikkate alınmaz.

(Karizmatik Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik;
Madde 4 -  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,                                                                                                                        ifade eder.
İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
Madde 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.
 
(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
 
(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
 
(4) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.
 
İş güvenliği uzmanlığı belgesi
 
Madde 8 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
 
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 
2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
 
3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 
4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
 
5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
 
EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
 
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
 
EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
 
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
 
(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan katılabilir.
 
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
 
Madde 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
 
a) Rehberlik;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 
b) Risk değerlendirmesi;
 
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 
c) Çalışma ortamı gözetimi;
 
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
 
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 
2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 
3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
d) İlgili birimlerle işbirliği;
 
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 
2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 
3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
Madde 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
 
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
 
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
 
Madde 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
 
(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 
(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.
 
(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
 
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
 
Madde 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
 
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
 
b) Diğer işyerlerinden:
 
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 
(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

Kanun Maddelerinin Yürürlüğe Gireceği Tarihler

Kanunun; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları,
Başlıklı 6, 7 ve 8. maddeleri:
•  Kanunun 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6,  geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri ise 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
•   Diğer işyerleri için 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
•  50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2013 tarihinde, yürürlüğe girecektir.
•   Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.06.2014 tarihinde, yürürlüğe girecektir.
Nasıl İş Güvenliği Uzmanı olunur?
Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarının eğitimine katılmak ve yapılacak sınavda başarılı olmak gerekmektedir..
Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları listesi için:  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yetkilendirmeduyurulari adresine bakınız..
İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri                                                                                   Madde 21 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
 (2) İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

Sınavlar
Madde 23 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 (2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 (3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışabilecekleri İş Yerleri
Ek-3 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tablosu’nda belirtilen işyerlerinde..   (“Ek-3 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tablosu” olarak internette sorgulayabilirsiniz.)


HAZIRLAYAN : HAKKI ELBİR
137  Maden Yatakları / Madenler / GÜNCEL METAL FİYATLARI - ŞUBAT 2013 : Şubat 16, 2013, 02:40:06 ÖS
GÜNCEL METAL FİYATLARI - ŞUBAT 2013
Aşağıdaki dosyadan güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz.

https://docs.google.com/file/d/0B_zb7OMlWcJPX3g0VWZZVzAtbEE/edit
Kaynak :  miningrpice.com
138  Haberler / Madencilik Haberleri / Rusya'da maden faciası : Şubat 11, 2013, 11:50:58 ÖS
Rusya'da maden faciası
Rusya'nın kuzeybatısındaki madende metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Güncelleme:11 Şubat 2013 14:52
MOSKOVA (A.A) - Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komi Cumhuriyeti Vorkutinskaya Madeni'nde 800 metre derinlikte meydana gelen kazada ölen 18 madenciden 10'un cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedildi.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede 23 madencinin çalıştığı, 3'ü yaralı 5 işçinin sağ olarak kurtarıldığı, göçük altında kalan 18 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.


Yetkililer, göçükten 10 işçinin cesedinin çıkarıldığını, 287 kişi ve 79 araçtan oluşan kurtarma ekibinin diğer cesetlere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olağanüstü Haller Bakanı Vladimir Puçkov ve çok sayıda yetkilinin bölgeye hareket ettiği, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Bölgeye, yaralı ve ölen işçilerin ailelerine yardımda bulunmak amacıyla gittiğini belirten Puçkov, ölen madencilerin ailelerine 2 milyon ruble yardım yapılacağını belirtti.

-Vorkutinskaya Madeni-

Rusya'nın kuzeybatısındaki Komi Cumhuriyeti'nde yer alan Vorkutinskaya Madeni, 1973 yılında üretime başladı. Vorkut-Ugol şirketine ait kömür madeninin yıllık üretim kapasitesi 1,8 milyon, toplam kömür rezervi ise 40 milyon ton.

Vorkutinskaya Madeni'nde meydana gelen patlama sırasında madende toplam 259 işçinin çalıştığı, kazanın meydana geldiği bölgede ise 23 işçinin bulunduğu bildirilmişti.


Kaynak:
http://haber.mynet.com/rusyada-maden-faciasi-677891-dunya/
139  Haberler / Madencilik Haberleri / "Maden, Maden‘de İnsan" konulu fotoğraf yarışması : Şubat 11, 2013, 08:39:26 ÖSMaden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 15 Kasım 2013 tarihinde "Maden, Maden‘de İnsan" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Fotoğraf çekmesini seven tüm öğrenci meslektaşlarımızın gözünden fotoğraf sanatı ile ülkemizin madencilik sektörünü sergilemek bu suretle bilinç yaratmak amaçlanmaktadır. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu fotoğraf yarışması ile öğrenci meslektaşlarını; eğitimlerinin gereği olarak hayatlarının önemli bir kısmını içinde geçirecekleri, çevreyi fotoğraflamaya çağırıyor.

Genel içerik itibarı ile yarışma konusu; "Maden, Maden‘de İnsan" kategorisindedir. Fotoğraflarda; genel ocak görüntüleri, mineraller, zenginleştirme tesisleri, cevher hazırlama tesisleri, maden emekçileri, çevre- maden ilişkileri, madenlerin kullanım yerleri v.b. konular bulunmaktadır.

Maden Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılabileceği bu fotoğraf yarışmasının yarışma şartnamesi ve katılım formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Kaynak:
http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8253&tipi=2&sube=3
140  Yayınlar / Madencilik Dergileri / Science Citation Index Kapsamına Giren Dergiler : Şubat 11, 2013, 08:38:32 ÖS
Science Citation Index Kapsamına Giren Dergiler

CIM BULLETIN
Monthly
ISSN: 0317-0926
CANADIAN INST MINING METALLURGY PETROLEUM, 101 6TH AVE SW, STE 320, CALGARY, CANADA, TZP 3P4

IN SITU
Quarterly
ISSN: 0146-2520
MARCEL DEKKER INC, 270 MADISON AVE, NEW YORK, NY, 10016

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING
Bimonthly
ISSN: 0301-7516
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES
Bimonthly
ISSN: 1365-1609
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

JOM-JOURNAL OF THE MINERALS METALS & MATERIALS SOCIETY
Monthly
ISSN: 1047-4838
MINERALS METALS MATERIALS SOC, 184 THORN HILL RD, WARRENDALE, PA, 15086

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS
Monthly
ISSN: 0926-9851
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS
Semimonthly
ISSN: 0022-3115
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1064-119X
TAYLOR & FRANCIS INC, 325 CHESTNUT ST, SUITE 800, PHILADELPHIA, PA, 19106

MINERALS ENGINEERING
Monthly
ISSN: 0892-6875
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

ORE GEOLOGY REVIEWS
Quarterly
ISSN: 0169-1368
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION B-APPLIED EARTH SCIENCE

Triennial
ISSN: 0371-7453
INST MINING METALLURGY, 77 HALLAM ST, LONDON, ENGLAND, W1N 6BR

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION
C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY

Triennial
ISSN: 0371-9553
INST MINING METALLURGY, 77 HALLAM ST, LONDON, ENGLAND, W1N 6BR

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS
Monthly
ISSN: 0363-9061
JOHN WILEY & SONS LTD, BAFFINS LANE, CHICHESTER, W SUSSEX,
ENGLAND, PO19 1UD

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING
Monthly
ISSN: 1090-0241
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, VA,
20191-4400

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
Quarterly
ISSN: 0723-2632
SPRINGER-VERLAG WIEN, SACHSENPLATZ 4-6,PO BOX 89, VIENNA, AUSTRIA,
A-1201

CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
Bimonthly
ISSN: 0008-3674
NATL RESEARCH COUNCIL CANADA, RESEARCH JOURNALS,MONTREAL RD, OTTAWA, CANADA, K1A 0R6

COMPUTERS AND GEOTECHNICS
Bimonthly
ISSN: 0266-352X
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD,LANGFORD LANE,KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

GEOTECHNIQUE
Bimonthly
ISSN: 0016-8505
THOMAS TELFORD SERVICES LTD, THOMAS TELFORD HOUSE,1 HERON QUAY, LONDON, ENGLAND, E14 4JD

ENVIRONMENTAL GEOLOGY
International Journal of Geosciences
Editors-in-Chief: J.W. LaMoreaux; G. Dörhöfer
ISSN: 0943-0105 (print version)
ISSN: 1432-0495 (electronic version)
Springer

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
Editors-in-Chief: J.W. LaMoreaux; G. Dörhöfer ISSN: 1866-6280 (print version)
ISSN: 1866-6299 (electronic version)
Springer

141  MadenTürk / Tanışalım Kaynaşalım / Ynt: Kim Nereden ?? : Şubat 06, 2013, 11:39:09 ÖS
Hoşgeldiniz ..
142  Kütüphane / Seramik Hammaddeler / Ynt: Seramik Hammaddeler : Şubat 04, 2013, 09:02:28 ÖS
slayt çaışıyor bir sorun yok
143  Kütüphane / İstatistik / Temel İstatistik Kavramları Ders Notları : Ocak 31, 2013, 09:36:31 ÖS
Temel İstatistik Kavramları Ders Notları

Kaynak : Cahit Cengizhan 2001-2003 Ders Notları ArşivindenDers Notu :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -

144  MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI / Sektörden Güncel Gelişmeler / Ocak 2013 İş Kazaları : Ocak 31, 2013, 09:11:36 ÖSÜlkemizdeki maden iş kazaları ve sonuçları:


Çan'da göçük yaşandı: 1 ölü
Kayseri'de maden ocağında: 3 işçi yaralandı
İş makinesinden: 1 işçi ağır yaralandı
zonguldak'da: 1 maden işçisi başına taş düştü ve öldü
Metan gazı patlaması: 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Bursa orhaneli: 1 maden işçisi öldü
Zonguldak'da göçük meydana geldi: 8 işçi öldü 1 işçi yaralandı


Yurt dışındaki maden kazaları ve sonuçları:

Pakistan'da: 8 maden işçisi öldü
Rusya'da: 4 maden işçi zehirlendi


kaynak : forumaden.com
145  Kütüphane / Cevher Hazırlama / Cevher Hazırlama Ders Notları : Ocak 29, 2013, 12:47:44 ÖÖ
Cevher Hazırlama Ders Notları aşağıdaki linkteki konuda mevcuttur :

http://madenturk.org/forum/index.php?topic=995.0
146  Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme / Cevher Hazırlama / Cevher Hazırlama Ders Notları : Ocak 29, 2013, 12:41:02 ÖÖ
Cevher Hazırlama Ders Notları - Slayt ppt
Hazırlayan : Doç.Dr.Nevzat ASLAN

İndex:
İndirme Linki :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -
147  Medya / Madencilik Videoları ve Animasyonları / Ynt: DEV Kamyonlar(cevher taşımak için kullanılan dev kamyonlar) : Ocak 13, 2013, 10:18:46 ÖÖ
teşekkürler çok sağol izlenmesi gereken görüntüler.
148  Madencilik / Delme - Patlatma / Ynt: Patlayıcı Maddeler ve Patlatma Teknikleri Kitabı : Ocak 13, 2013, 10:00:53 ÖÖ
teşekkürler sağolun .
bu konuda sizlerinde yardımlarını ve önerilerini dikkate alabiliriz.
149  Medya / Madencilik Videoları ve Animasyonları / Ynt: Yeni Nesil Maden Kamyonları : Ocak 04, 2013, 10:35:02 ÖÖ
çok iyi kamyonlar gerçekten
150  Kütüphane / Madenlerde Tahkimat / Ynt: Madenlerde Tünel ve Tahkimat İşleri - Ders Özeti : Aralık 22, 2012, 02:39:27 ÖS
Biz teşekkür ederiz. Dicle üniversitesindeki arkadaşları da bekliyoruz.
Ayrıca forumda Dicle üniversitesinden de ders notlarını görmek isteriz.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 81